×

تکلیف امضاء دادنامه هائی که قاضی صادر کننده آنها تغییر سمت داده است

تکلیف امضاء دادنامه هائی که قاضی صادر کننده آنها تغییر سمت داده است

تکلیف-امضاء-دادنامه-هائی-که-قاضی-صادر-کننده-آنها-تغییر-سمت-داده-است
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

157 شماره 33 هفته دادگستری صفحه 136

در صورتیکه قاضی پس از صدور حکم و پیش از تنظیم و امضاءدادنامه مربوط به آن حکم تغییر سمت دهد تکلیف پاکنویس و امضاءآن دادنامه چیست ؟
با توجه بماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج می گردد:
ماده 158 در ظرف پنج روز از تاریخ صدورحکم یاقراری که مستقلا" قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه نامیده میشود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/2/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
بصراحت ماده 158 قانون آئین داردسی مدنی دادنامه عبارت از حکم یا قرار دادگاه است که پس از پاکنویس به امضاءدادرس دادگاه میرسد و پرونده هائی که بصدور حکم منتهی میگرددمختومه محسوب است و رونوشت دادنامه باید به اصحاب دعوی یاوکلای آنان ابلاغ شود با این مقدمه در هرمورد که پرونده بصدوررای منتهی گردد و رای دادگاه به امضاء دادرس بردس ولی صادرکننده رای قبل امضای پاکنویس آن تغییر سمت دهد یا درمرخصی ومعذوریت باشد دادرس دیگری که بحای اومشغول رسیدگی میشوداحکام پاکنویس شده را علی الاصول بجای داردس صادرکننده رای امضاء می نماید و امضاء دادنامه انشاء حکم آنهم بوسیله امضاءکننده تلقی نمیشود تا مووضع صلاحیت امضاءکننده به اعتباراینکه در تاریخ صدور حکم سمتی نداشته پیش آید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 157

تاریخ تصویب : 1344/02/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.