×

طریق اثبات وراثت - افراز - تقسیم ترکه

طریق اثبات وراثت - افراز - تقسیم ترکه

طریق-اثبات-وراثت---افراز---تقسیم-ترکه
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

65 شماره 50 هفته دادگستری صفحه 32

در موردیکه مادر متوفی جهت اثبات وراثت به شهادتنامه متمسک شده و تقاضای افراز حصه خود را از ترکه مینماید، آیاتعیین و معرفی وراث نیز الزامی است یا خیر؟
با توجه بمواد304و326 قانون امور حسبی و ماده 424قانون آئین دادرسی مدنی ک در ذیل درج میگردد:
ماده 304 درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امورزیرباشد: 1 نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی 2 ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود وسهام هریک .
ماده 326 مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم درمورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع بتقسیم که در این قانون مذکوراست در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
ماده 424 تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی بنظر دادگاه است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 1/11/1345 چنین اظهارنظر کرده است :
چون در رسیدگی بدرخواست افراز کلیه مالکین بایددخالت داده شوند (مواد304و326 قانون امورحسبی ) لذا کافی نیست که مقدار سهم متقاضی از مال ومورد تقاضای افراز معلوم وغیرقابل تردید باشدبلکه باید سایر صاحبان سهامنیز معرفی شده ومالکیت آنان مفروغ عنه باشد و برای اثبات وراثت به شهادتنامه می توان استناد کرد که البته تشخیص ارزش آن طبق ماده 424 قانون آئین دارسی مدنی با دادگاه خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 65

تاریخ تصویب : 1345/11/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.