×

دعاوی مالی و غیرمالی - هزینه دادخواست - مطالبه سهم الارث

دعاوی مالی و غیرمالی - هزینه دادخواست - مطالبه سهم الارث

دعاوی-مالی-و-غیرمالی---هزینه-دادخواست---مطالبه-سهم-الارث
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

67 شماره 162هفته دادگستری صفحه 11

آیا مطالبه سهم الارث (اعم از منقول و غیرمنقول ) که از طرف وارثی علیه وارثی دیگر بعمل می آید از دعاوی مال یاست یا غیرمالی ؟ و آیا وارثی که چنین ادعائی دارد باید بطرفین کلیه ورثه اقامه دعوی کند یا علیه احد از آنان به ادعای اینکه کلیه ماترک در تصرف آن یکنفر میباشد کافی است ؟
اداره حقوقی پاسخ استعلام فوق را بر مبنای نظر مورخ 6/12/1354 کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی از این قرار اعلام داشته است :
1 دعوی یکی ازورثه تحت عنوان مطالبه سهم الارث خودازمنقول و غیرمنقول از دعاوی مالی است و باید بهای ماترک منقول وغیر منقول در سهم خواهان معین شود، زیرا در امر صلاحیت دادگاه و قابل پژوهش و فرجام بودن حکم موثر است .
2 اگر خواهان که یکی از ورثه بوده مدعی باشد که سهم الارث او در تصرف تمام ورثه است ، باید دعوی خودرابطرفیت تمام ورثه اقامه نماید و چنانچه سهم الارث خود را در تصرف یکی از ورثه بداند فقط علیه او باید اقامه دعوی کند، اما چنانچه سایر ورثه منکر وراثت خواهان باشند و او را درماترک ذیحق ندانند دعوی وراثت و مطالبه سهم الارث خواهان بایدعلیه تمام ورثه اقامه و رسیدگی شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 67

تاریخ تصویب : 1354/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.