×

افراز ملک مورد وثیقه یا رهن

افراز ملک مورد وثیقه یا رهن

افراز-ملک-مورد-وثیقه-یا-رهن

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

120 شماره 3هفته دادگستری صفحه 38

اگر سهم احد از شرکاء ملکی که درخواست افراز آن شده مورد وثیقه یارهن شخص ثالث بوده باشد دعوت آن شخص قانونا" لازم است یاخیر؟
با توجه بمواد304و326 قانون امور حسبی که عینا" درج میشود:
ماده 304 درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیرباشد: 1 نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی .
2 ورثه و اشخاص دیگری که ترکه بین آنها تقسیم شودوسهام هریک . ماده 326 مقررات قانون مدنی راجع تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری و نیز مقررات راجع بتقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال ساری خواهد بود.
در مورد سئوال مزبور کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 22/11/1342 بشرح زیر اعلام نظرکرده است :
از مجموع مواد قانون مدنی و ماده 304و326 قانون امور حسبی مربوط بتقسیم مسلم است که تقسیم با دخالت کلیه شرکاء انجام میشود و دعوی افراز هم بطرفیت کلیه شرکاء(مالکین )بایداقامه شودورهن و یا وثیقه بودن سهم بعض از شرکاء در نزد ثالث موجب طرف قراردادن شخص مزبور در دعوی افراز نیست زیرا هنوز به او مالک ملک اطلاق نمیشود بنابراین طرف دعوی قرارگرفتن غیرمالک مجوز قانونی ندارد النهایه ممکن است تصور شود که براثرسازش و تبانی صاحبت سهمی که ملکش دررهن دیگری است باسایرین ،تقسیم طوری انجام شودکه بزیان مرتهن تمام شود.بعبارت اخری سهم اصابت شده به او تکافوی استیفاء تمام طلب را ننماید در اینصورت مالک میتواند مطابق ماده 582قانون آئین مدنی در بحکم افراز اعتراض نمایدوبهرتقدیر دخالت غیر مالک در دعوی افراز مستند قانونی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 120

تاریخ تصویب : 1342/11/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.