×

شمول مرور زمان دردادخواست اعتراض برثبت - نقص دادخواست

شمول مرور زمان دردادخواست اعتراض برثبت - نقص دادخواست

شمول-مرور-زمان-دردادخواست-اعتراض-برثبت---نقص-دادخواست
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

121 شماره 155 هفته دادگستری صفحه 11

شخصی در سال 1330 دادخواست اعتراض بر ثبت تقدیم کرده و اداره ثبت آ;را به دادگاه ارسال داشته و دفتر طبق دستور دادگاه اخطار رفع نقص صادر و معترض با وجود رویت اخطاریه 1331 از آن سال تا حال دعوی خود را تعقیب نکرده است ، تکلیف دادگاه در این مورد چیست ؟ آیا پرونده امر مشمول مرور زمان شده یا اینکه بایدماده 18 قانون ثبت درباره آن اجرا گردد؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری باستعلام فوق ، برحسب نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی که در تاریخ 22/2/1353 تشکیل شده چنین پاسخ داده است :
قسمت اخیر ماده 18 قانون ثبت ناظر بموردی است که معترض دعوی اعتراض بر ثبت را در مدت شصت روز تعقیب ننماید و مستدعی ثبت اسقاط دعوی اعتراض را تقاضا کند که در اینصورت دادگاه قرار اسقاط دعوی اعتراض بر ثبت را باید صادرنمایدولی اگردادخواست اعتراض بر ثبت که بدادگاه تسلیم شده ناقص بوده و با ابلاغ اخطار رفع نقص برای تکمیل آن اقدام نشده پرونده مدتها راکد و بلااقدام مانده باشد موردی برای اسقاط دعوی اعتراض نبوده و مدیر دفتر دادگاه باید بر طبق ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست را صادر کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 121

تاریخ تصویب : 1353/02/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.