×

لزوم تعدد نسخ اوراق پیوست دادخواست - نقص دادخواست

لزوم تعدد نسخ اوراق پیوست دادخواست - نقص دادخواست

لزوم-تعدد-نسخ-اوراق-پیوست-دادخواست---نقص-دادخواست

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

122 شماره 55 هفته دادگستری صفحه 2019

آیا وکالتنامه و قیمنامه پیوست دادخواست باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد؟
با توجه بمواد77و111 و151 قانون آ0د0م که درذیل درج میگردد: ماده 77 دادخواست وکلیه برگ های پیوست به آن باید دردو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 111 مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی ، دعوی جعل سندومعاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی موثر میداند اظهار کند ورعایت مفاد قسمت 6از ماده 72 و مورد74 تا78 آئین دادری رادرپاسخ خودبنماید.
پاسخ مدعی علیه و پیوست ها باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه با پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آنرا بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آ;را دو برابر ار مدعی علیه بوسیله ماموراجرا وصول مینماید.
ماده 151 سایر ترتیبات دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را قانون استثناء کرده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 4/4/1346 چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه بماده 77 قانون آئین دادرسی مدنی وکالتنامه باید به تعداد مدعی علیهم بعلاوه یک نسخه باشد و بموجب ماده 111و151 همین تکلیف برای مدعی علیه نیز مقرر است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 122

تاریخ تصویب : 1346/04/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.