×

در صورت تعطیل یا بسته بودن دفتر و عدم امکان رفع نقص در موعد قانونی آیامیتوان درخارج ازآن برفع نقص مبادرت نمود؟ - نقص دادخواست

در صورت تعطیل یا بسته بودن دفتر و عدم امکان رفع نقص در موعد قانونی آیامیتوان درخارج ازآن برفع نقص مبادرت نمود؟ - نقص دادخواست

در-صورت-تعطیل-یا-بسته-بودن-دفتر-و-عدم-امکان-رفع-نقص-در-موعد-قانونی-آیامیتوان-درخارج-ازآن-برفع-نقص-مبادرت-نمود؟---نقص-دادخواست
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

123 شماره 38هفته دادگستری صفحه 248

شخصی از رای دادگاه بدوی پژوهش خواسته و دفتردادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی پس از وصول پرونده بدوی برای پژوهشخواه اخطار رفع نقص صادر نموده است برگ اخطار در تاریخ 3/5/1344 برویت پژوهشخواه رسیده و مشارالیه در تاریخ 13/6/1344 با پرداخت هزینه دادرسی اعلام داشته است در موعد مقرر برای رفع نقص مراجعه شدچون بایگانی حقوقی تعطیل بود رفع نقص میسر نگردید.با توجه به موضوع مرخصی آقایان قضات و کارمندان د رامرداد ماه 1344 و با توجه باینکه متصدی بایگانی حقوقی هم از مرخصی امرداد1344 استفاده نموده است آیا ادعای پژوهشخواه قابل قبول است یا خیر؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/7/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
تعطیل بودن بایگانی حقوقی صرفا" کافی نبوده و مانع از رفع نقص دادخواست نیست زیرا اخطارشونده میتوانست بمدیر دفتر یا جانشین او مراجعه نماید مگر اینکه دفتر هم تعطیل بوده باشد و در اینصورت رفع نقص در اولین روز پس از افتتاح دفترمانعی نداشته و قابل قبول خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 123

تاریخ تصویب : 1344/07/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.