×

فوت خواهان پیش از ابلاغ اخطار رفع نقص - نقص دادخواست

فوت خواهان پیش از ابلاغ اخطار رفع نقص - نقص دادخواست

فوت-خواهان-پیش-از-ابلاغ-اخطار-رفع-نقص---نقص-دادخواست

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

124 شماره 35 هفته دادگستری صفحه 170

در موردیکه دادخواست ناقص بوده و خواهان قبل از ابلاغ اخطاریه رفع نقیصه فوت شده باشدبرای تکمیل دادخواست چگونه بایداقدام کرد؟ با توجه بمواد290 و297 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج می گردد:
ماده 290 توقیف دادرسی در موارد ذیل بعمل می آید:
2 در صورتیکه یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل بجهتی از دادرسی ممنوع شود.
3 در صورتکیه سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.
ماده 297 در مورد بند2 از ماده (290) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع میدهد تا برحسب موردشخصا" برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و درصورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطارمینمایدکه جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه ، وصی ، ولی یا قیم در صورتیکه وارث محجور باشدابلاغ میشودودر صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند3 ماده 290 برگهای لازم به کسی که بجای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود.
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 6/4/1344 چنین اظهارنظرکرده است :
با اتخاذ ملاک از مادتین 290و297 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به تکمیل دادخواست تقدیمی متوقف بر تعیین جانشین متوفی است که در اینصورت اخطاریه رفع نقص باید بورثه ، وصی ، ولی یاقیم در صورتیکه وارث محجور باشد ابلاغ گردد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 124

تاریخ تصویب : 1344/04/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.