×

طرح دعاوی متعدد که منشاء آنها مختلف است در یک دادخواست و معلوم شدن این نقص در جلسه رسیدگی - نقص دادخواست

طرح دعاوی متعدد که منشاء آنها مختلف است در یک دادخواست و معلوم شدن این نقص در جلسه رسیدگی - نقص دادخواست

طرح-دعاوی-متعدد-که-منشاء-آنها-مختلف-است-در-یک-دادخواست-و-معلوم-شدن-این-نقص-در-جلسه-رسیدگی---نقص-دادخواست

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

126 شماره 74هفته دادگستری صفحه 5 6

چنانچه دادگاه به دعاوی متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است و ضمن یک دادخواست مطرح گردیده اند رسیدگی نموده و پرونده معد برای صدور حکم باشد آیا دیگر موردی برای اعمال مقررات ماده 79 قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد؟
با توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج می گردد:
تبصره 2 هرگاه در تنظیم دادخواست ، مقررات ماده 79 رعایت نشده باشد بترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت صریحا" تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یادعاوی که منشاء و مبنای آن ها یکی یا مربوط بیکدیگراست دارد،درصورتیکه مدعی در مورد پاسخ موجهی نداد دادخواست بترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظردادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آنها یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت بدعوی یادعاوی تعیین شده بشرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مستدر شده محسوب است .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی بر مبنای نظریه کمیسیون آئین دادرسی مدنی درتاریخ 21/6/1350 چنین پاسخ داده است :
اگر دادگاه بدعاوی متعددی که منشاء ومبنای آنها مختلف است رسیدگی نموده و پرونده معد برای صدور حکم باشد دیگراعمال تبصره 2الحاقی به ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی و اخطاریه خواهان ضرورت نداشته و دادگاه بایدحکم مقتضی راصادر نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 126

تاریخ تصویب : 1350/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.