×

آیادادگاه میتواندبجای دفتربصدورقراررددادخواست مبادرت کند؟ - رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص

آیادادگاه میتواندبجای دفتربصدورقراررددادخواست مبادرت کند؟ - رد دادخواست بلحاظ عدم رفع نقص

آیادادگاه-میتواندبجای-دفتربصدورقراررددادخواست-مبادرت-کند؟---رد-دادخواست-بلحاظ-عدم-رفع-نقص
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

127 شماره 113 هفته دادگستری صفحه 10

چنانچه موردی از مصادیق ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی باشدوبا وجود ابلاغ اخطار رفع نقص به خواهان رفع نقص نشود و مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر نکن آیا دادگاه میتواند بجای مدیر دفتر قرار رد صادر کند؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
چون طبق ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست ناقص بجریان نمی افتد در صورتکیه مدیر دفتر نسبت به چنین دادخواستی قرار رد(پس از انجام تشریفات ) صادر نکند دادگاه با توجه به ماده 85 قانون مزبور از نظر اینکه خود مرجع شکایت در اینمورداست و همچنین با استفاده از ملاک ماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی باید راسا" اقدام بصدور قرار رد دادخواست کند زیرا بهرحال دادخواست ناقص قابل رسیدگی نمی باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 127

تاریخ تصویب : 1350/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.