جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

130 شماره 153هفته دادگستری صفحه 1110

در دعوی ابطال سند اجاره ،بهای خواسته چه مبلغ است و آیا ارزش ملک یا میزان سرقفلی در تعیین آن موثر است ؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد استعلام فوق بر مبنای نظر کمیسیون مشورتی حقوق مدنی در تاریخ 10/8/1354چنین پاسخ داده است :
چون ملک یا سرقفلی ، خواسته دعوی نیست ، لذا نمی تواند ملاک تعیین بهای خواسته قرار گیرد و نظر باینکه خواسته دعوی ،ابطال سند اجاره مقوم به بیست و هشت هزار ریال اجاره بهای یکساله میباشد، همین مبلغ بهای خواسته دعوی محسوب میوشد و سرقفلی یا بهای ملک تاثیر در آن ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
130
تاریخ تصویب :
1354/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :