جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

132 شماره 7هفته دادگستری صفحه 4و5

آیا دعوی برائت از پرداخت وجه الکفاله غیرمالی است ؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 24/9/1350 چنین اظهارنظرکرده است :
دعوی مدنی غیرمالی به مستفاد از ذیل ماده 16قانون آئین دادرسی از دعوائی که خواسته آن قابل ارزیابی به پول نباشدمثل تولیت و نسبت و وصایت یا دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و امثال آن ولی در موردی که دستوروصول مبلغی بابت وجه الکفاله ازکفیل داده شده و کفیل بخواهد بطلان این دستور را به جهتی از جهات که قانون معین کرده ثابت نماید و در دادگاه مدنی اقامه دعوی کند نتیجه رسیدگی دادگاه تشخیص صحت وسقم دستوروصول وجه الکفاله میباشد و چون مبلغ وجه الکفاله معلوم و معین است لذا چنین دعوائی مالی محسوب و بماخذ مقرردرقانون بایدالصاق تمبرشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
132
تاریخ تصویب :
1350/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :