نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

133 شماره 31هفته دادگستری صفحه 103

در موردیکه مقاطعه کار بمنظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه و با وجودیکه عمل مقاطعه کاری خاتمه یافته کارفرما ازفک وثیقه خودداری مینماید و یا اینکه بدهکار ملک خود رادر مقابل بدهی برهن گذاشته ولی طلبکار با اخذ طلب خود ازفک رهن امتناع مینماید، آیاطرح چنین دعوائی بمنظوراعلام فک رهن دعوی مالی است یاغیرمالی ؟
در مورد سئوال فوق کمسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 21/1/1344 چنین اظهارنظر کرده است و نظر کمیسیون مذکور مورد تایید کمیسیون حقوق مدنی نیز قرارگرفته است . دردعوائی که خواسته آناعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی که عین مرهونه در قبلاآن برهن گذارده شده درخواست فک رهن را می نمای و یا اینکه برای انجام کاری مال غیرمنقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کارمورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را بفک رهن از دادگاه تقاضا می نماید.چون در هر حال فک رهن از مال غیر منقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم بوسیله پول است و رسیدگی باین دعوی مستلزم رسیدگی باختلاف طرفین در پرداخت دیو و یا انجام کاری است که مال غیر منقول در قبلا آنها وثیقه گذارده شده بنابراین دعوی مالی بوده است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133
تاریخ تصویب :
1344/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)