جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

133 شماره 31هفته دادگستری صفحه 103

در موردیکه مقاطعه کار بمنظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه و با وجودیکه عمل مقاطعه کاری خاتمه یافته کارفرما ازفک وثیقه خودداری مینماید و یا اینکه بدهکار ملک خود رادر مقابل بدهی برهن گذاشته ولی طلبکار با اخذ طلب خود ازفک رهن امتناع مینماید، آیاطرح چنین دعوائی بمنظوراعلام فک رهن دعوی مالی است یاغیرمالی ؟
در مورد سئوال فوق کمسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 21/1/1344 چنین اظهارنظر کرده است و نظر کمیسیون مذکور مورد تایید کمیسیون حقوق مدنی نیز قرارگرفته است . دردعوائی که خواسته آناعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی که عین مرهونه در قبلاآن برهن گذارده شده درخواست فک رهن را می نمای و یا اینکه برای انجام کاری مال غیرمنقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کارمورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را بفک رهن از دادگاه تقاضا می نماید.چون در هر حال فک رهن از مال غیر منقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم بوسیله پول است و رسیدگی باین دعوی مستلزم رسیدگی باختلاف طرفین در پرداخت دیو و یا انجام کاری است که مال غیر منقول در قبلا آنها وثیقه گذارده شده بنابراین دعوی مالی بوده است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133
تاریخ تصویب :
1344/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :