جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

134 شماره 4 هفته دادگستری صفحه 55

خواسته پرونده های تقلیل یا تکثیر اجاره بها مالی است یاغیر مالی و در صورتیکه خواسته مالی تلقی گرددتمبردادخواست وهزینه دادرسی بچه نسبتی باید احتساب گردد؟
کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 22/10/1342 چنین اظهارنظر کرده است .
1 در پرونده های راجع بافزایش یا کاهش اجاره بها خواسته دعوی مالی است زیرا دادگاه مبلغ و میزان اجاره بها راپس ازرسیدگی تعیین مینماید
2 ماخذ تمبر دادخواست در این نوع پرونده ها اگر تعیین بهای خواسته شده باشد به نسبت بهای خواسته والا بر طبق ماده 686 قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود و ضمن صدور حکم دادگاه باید میزان محکوم به را تعیین نماید تا خواهان بماخذ مبلغ مذکور تمبر الصاق کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
134
تاریخ تصویب :
1342/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :