جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

135 شماره 149 هفته دادگستری صفحه 9

برابر ماده 20 قانون ثبت هر مجاوریکه نسبت بحدود یاحقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند تاسی روزازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع صلاحیت دارعرضحال بدهد، سئوال اینست که آیا چنین دعوائی مالی محسوب است یا غیرمالی ؟
اداره حقوقی با طرح قضیه در کمیسیونهای مربوط و اتخاذ نظر مشورتی کمیسیون حقوق مدنی به استعلام فوق درتاریخ 1/5/1354 چنین پاسخ داده است :
در مورداستعلام که منظور از آن اعتراض بحد ملک است ،چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت بملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است ، لذا دعوی مالی محسوب میگردد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
135
تاریخ تصویب :
1354/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :