جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

136 شماره 91 هفته دادگستری صفحه 9

اگر مدعی در جلسه اول دادرسی اختصاری خواسته خود را تغییر دهد و خوانده حاضر نباشد آیا دادگاه میتواند در همین جلسه حکم صادر کند وی ا باعبتار اینکه خوانده مستحضر از تغییر خواسته نبوده باید جلسه دیگری تعیین کند؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری ، خواسته دعوی را تغییر دهد خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع نماید بنابراین چنانچه خوانده د رجلسه رسیدگی حاضر نباشد رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته بخوانده صحیح نخواهدبود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
136
تاریخ تصویب :
1354/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :