جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

137 شماره 81 هفته دادگستری صفحه 5

با توجه به شق 2 ماده 97 اصلاحی آئین دادرسی مدنی تعیین سمت گیرنده اخطاریه خواهان در ذیل آن ضروری است یا نه ؟
ماده مزبور بدین عبارت میباشد مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و ابلاغ نماید:
1 - نام و مشخصات خود بطور روشن و خوانا .
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی علیه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف .
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
چون بموجب ماده 113 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به خوانده از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به خواهان نیز رعایت میشود بنابراین در مورد ابلاغ اخطاریه به خواهان هم باید سمت گیرنده اخطاریه قید گردد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
137
تاریخ تصویب :
1354/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :