جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

138 شماره 148هفته دادگستری صفحه 109

با توجه بماده 93 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1349 در مورد ابلاغ قانونی آیا مامور ابلاغ باید نسخه ثانی اعلامیه ای را که به درب اقامتگاه خوانده الصاق مینمایدهمراه برگ اخطاریه بدفتر دادگاه اعاده دهد یا اینکه ذکر وتوضیح جریان در ذیل برگ اخطاریه کافی است ؟
اداره حقوقی بر حسب نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی که در تاریخ 14/11/1353 تشکیل شده در مورد استعلام فوق چنین پاسخ داده است :
اعلامیه ای که مامور ابلاغ طبق ماده 93 قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی تنظیم مینماید به در محل سکونت یا محل کار مدعی علیه چسبانده میشود و مامور ابلاغ این مراتب یغنی تنظیم اعلامیه و چسباندن آ;را، در برگ ابلاغنامه قید نموده و ابلاغنامه را با برگهای مربوط به دعوی ، به دفتر دادگاه عودت میدهد وتنظیم دو نسخه اعلامیه که یکی الصاق شود و دیگری پیوست برگها به دفتر دادگاه اعاده گردد ضرورت ندارد ودر ماده 93 هم چنین تکلیفی پیش بینی نشده است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
138
تاریخ تصویب :
1353/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :