جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

139 شماره 112 هفته دادگستری صفحه 12

هرگاه اخطاریه رفع نقص ازدادخواست برای ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری فرستاده شود و ژاندارمری اعلام نماید اخطار را ابلاغ و بوسیله پست ارسال کرده است در صورتکیه اخطاریه به دفتر دادگاه واصل نشود آیا گزارش ژاندامری مبنی بر ابلاغ اخطاریه کافی است ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
گزارش ژاندارمری مبنی بر اینکه اخطاریه رفع نقص را ابلاغ نموده و بوسیله اعاده کرده بدون ملاحظه کیفیت ابلاغ و تشخیص صحت و سقم آن کافی نیست و چنانچه دفتر دادگاه گواهی نمایدکه اخطاریه از اداره پست واصل نشده و بهرحال باخطاریه دسترسی نباشد تا بتوان تاریخ ابلاغ و صحت آنرا تشخیص داددفتردادگاه بایداخطاریه دیگری باذکر نقائص دادخواست برای ابلاغ به دادخوست دهنده صادر نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
139
تاریخ تصویب :
1353/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :