جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

141 شماره 22هفته دادگستری صفحه 36

چند برگ اظهارنامه بدفتر دادگاه تسلیم گردیده که بمخاطب ابلاغ شود در محل اقامت مخاطب مامور ابلاغ و یا مراجع مذکور در ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد تا ابلاغ وسیله آنان صورت گیرد و اگر اظهارنامه ها بوسیله پست سفارشی فرستاده شود ممکنست که مخاطب نسخه های دیگر آنها راعودت ندهد.ترتیب ابلاغ دراینمورد چگونه باید باشد؟
با توجه بماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 105 اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه بوسیله مامور ابلاغ میشود و در جائی که دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جائی که هیچیک از این وسائل نباشدبوسیله آگهی بترتیبی که در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ میشود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشدبوسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان باشددادخواست و مدارک در محل نامبرده باوابلاغ میشود.
نظریه کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی :
چنانچه در محل اقامت خوانده مامور ابلاغ وسایرمراجع مذکور در ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی نباشد برگهای مربوط با پست سفارشی ارسال میوشد و در اینصورت اگربرگهای ارسالی عینا" اعاده نگردید قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوبست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
141
تاریخ تصویب :
1300/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :