جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

145 شماره 2 هفته دادگستری صفحه 21

اگر ضمن ابلاغ دادنامه به کسان محکوم علیه ، تعهد کننده ابلاغ در ذیل دادنامه قید کند که چون محکوم علیه در مسافرت و بستری است پس از مراجعت او دادنامه را به رویت او خواهدرسانید چنین تعهدی از نظر صحت ابلاغ چه تاثیری دارد؟
با توجه بمواد91و160و162 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 91 هرگاه مامور نتوانددادخواست رابشخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه بنظر مامورین سن ظاهری این اشخاص برای تمیزاهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
ماده 160مدیر دفتر باید فورا" پس ازامضای دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آنرا تهیه نمودهو بمامور تسلیم نماید که درموقع ابلاغ باصحاب دعوی داده شود.
ماده 162 هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرراست .
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافیست .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 21/10/1342 چنین اظهارنظر کرده است :
بر طبق ذیل ماده 162 قانون آئین داراسی مدنی ابلاغ دادنامه مطابق قواعدمربوط بابلاغ دادخواست و سایر برگها میباشد وبر طبق ماده 91 از قانون مزبور اگر رونوشت حکم بیکی از کسان یا خادمین محکوم علهی ابلاغ شود و بعبارت دیگر نامبرده رونوشت حکم را دریفات و ذیل نسخه دیگر را با قید تاریخ امضاءنماید این ابلاغ قانونی است و قید مطالبی از قبیل اینکه محکوم علیه در مسافرت و یابستری است درذیل دادنامه تاثیری درابلاغ ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
145
تاریخ تصویب :
1342/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :