جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

146 شماره 157هفته دادگستری صفحه 7و8

شخصی دادخواستی بخواسته خلع ید مطرح کرده و درخلال رسیدگی ، طرفین پرونده فوت و پرونده با انجام تشریفات قانونی له 12 نفر ورثه خواهان و علیه 27 نفر ورثه خوانده جریان یافته و حکم برد دعوی خواهانها صادر گردیده و دادنامه پس از ابلاغ به 35 نفر از طرفین دعوی جهت ابلاغ به احد از خواندگان که مقیم قریه ای بوده به پاسگاه مرزی ارسال و با مکاتبات فراوان پاسگاه اعلام داشته دادنامه مفقود شده و تقاضای تهیه و ارسال رونوشت مجدد را نموده است .با توجه باینکه عده ای پس از رویت حکم تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده اند، دادگاه چه تکلیفی دارد؟ آیا باید دفتر دادگاه مجددا" رونوشت حکم تهیه و برای ابلاغ ارسال دارد و در صورت مثبت چنانچه عده ای بار اول در فرجه قانونی پژوهش نخواسته باشنداگردر این بار پژوهش بخواهند تکلیف مرجع پژوهشی چه خواهد بود؟
اداره حقوقی با بررسی قضیه و طرح آن در کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی پاسخ و نظر مشورتی خود را در تاریخ 24/10/54 بشرح زیر اعلام نموده است :
هرچند که ارسال اصل دادنامه برای ابلاغ به اصحاب دعوی ضرورت نداشته و بایستی رونوشت آن برای ابلاغ فرستاده شده باشد و برای کسانی هم که در یک شهر ساکن نمیباشند نسخ جداگانه می باید فرستاده شود تا این قبیل اشکالات پیش نیاید.ولی در وضع حاضر که دادنامه بعده ای از محکوم علیهم ابلاغ شده ودرخواست رسیدگی پژوهشی نموده اند و به بعضی دیگر ابلاغ نشده وبامفقود شدن آن ، تاریخ ابلاغ به بعضی ازمحکوم علیهم معلوم نیست ،بایستی رونوشت دادنامه برای کسانیکه دادنامه ابلاغ شده به آنها در پرونده موجود نیست فرستاده شود و این اشخاص در صورتکیه پژوهشخوانی نکرده باشند می توانند پس ازابلاغ دادنامه ،درموعد قانونی پژوهشخواهی نمایند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
146
تاریخ تصویب :
1354/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :