جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

148 شماره 107 هفته دادگستری صفحه 5

اگر ملک مورد دعوی در جریان داردسی از طرف خواهان به شخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده میتواند بقائم مقامی خواهان دعوی را تعقیب نماید یا خیر و در صورت صدور حکم بسود خواهان نسبت به خسارات دادرسی چگونه اتخاذ تصمیم میشود؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف خواهان بشخص ثالث منتقل شود انتقال گیرنده با استفاده ازملاک بند4ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی وتبصره ماده 42 قانون ثبت قائم مقام خواهان محسوب و میتواند دعوی را تعقیب نماید و دادگاه باید او را بقائم مقامی خواهان بدادرسی دعوت نمایدمگراینکه صریحا" از دعوی و تعقیب آن منصرف باشد و اگر در اصل دعوی حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و قائم مقامی انتقال گیرنده ازخواهان در مورد خسارات دادرسی محرز گردد و خسارات دادرسی هم مطالبه شده باشد دادگاه بایدخوانده را به پرداخت خسارت دادرسی به نفع قائم مقام خواهان محکوم نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1343/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :