جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

149 شماره 4هفته دادگستری صفحه 55

در صورتیکه اقامتگاه طرفین پس از اقامه دعوی ، از حوزه قضائی معینی منتزع و جزء حوزه قضائ دیگری گرددکدام دادگاه برای رسیدگی به پرونده صالح است ؟
با توجه بماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی که عینا" درج می گردد: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بدعوی که به آن رجوع شده است با خوددادگاه است .مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.
در مورد مسئله مذکور در فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 12/11/1342 چنین اظهارنظرکرده است :
مطابق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی ملاک درصلاحیت دادگاه تارخی تقدیم دادخواست است بنابرین پرونده هائی که قبل از انتزاع محل سکونت طرفین دعوی از حوزه قضائی در دادگاه وجود داشته است باید در همان دادگاه رسیدگی شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
149
تاریخ تصویب :
1342/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :