جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.ماده 1- سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی موظفند مشمولان غایب را پس از گذشت سه ماه از تصویب این قانون شناسائی و دستگیر نموده و به حوزه وظیفه عمومی محل دستگیری تحویل دهند0چنانچه این گونه مشمولان در موعد مقرر حاضر به انجام خدمت نگردیده مجددا دستگیروبه مراجع قضائی محل تحویل خواهند شد0
تبصره - نیروهای مذکور در این ماده موظفند سربازان فراری را دستگیر و به مراجع صالحه تحویل نمایند0
ماده 2- مجازات مشمولین غایب زمان جنگ که برای بار دوم دستگیر شوند ، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی یک تا سه سال حبس تعلیقی خواهد بود و در هر حال موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی میباشند0
ماده 3-مدت خدمت دوره ضرورت مشمولین غائب زمان جنگ که خود را پس از سه ماه از تاریخ تصویب این قانون معرفی نمایند، سه ماه غائبینی که دستگیر شوند ،شش ماه بیش از سایر مشمولین خواهد بود بدیهی است مشمولین غائبی که تا سه ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون خود را معرفی نمایند ، خدمت اضافی نخواهند داشت 0
تبصره - تا زمان تصویب این قانون افرادی که در دوران غیبت از طریق بسیج مدتی را در جبهه گذرانده اند،این مدت از اضافه خدمت آنان کسر خواهد شد0
ماده 4-کسانی که بنحوی مشمولین غایب زمان جنگ را در موسسات غیر دولتی از قبیل کارخانه ، کارگاه ، بنگاه ، مغازه بکار گیرند، توسط نیروهای مذکور در ماده 1 این قانون شناسائی و به محاکم صالحه قضائی معرفی خواهند شد0مجازات این گونه افراد یک تا سه سال حبس خواهد بود0
تبصره - به پروندههای مواد2 و 4 این قانون خارج از نوبت درمراجع قضائی رسیدگی خواهد شد0
ماده 5-سازمانهای نظامی و انتظامی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه افراد وظیفه در زمان جنگ یا بسیج همگانی حداقل یکسال از دوره خدمت ضرورت را در مناطق عملیاتی انجام دهند0مگر در مواردی که به تشخیص شورای عالی دفاع وجود افرادی در غیر مناطق عملیاتی ضروری باشد0
ماده 6-آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یکماه برابر ماده 66 قانون وظیفه عمومی تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد0 قانون فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/2/1365 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11998
تاریخ تصویب :
1365/01/26
تاریخ ابلاغ :
1365/02/18
دستگاه اجرایی :
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موضوع :