جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 106872 17/2/1365
وزارت بازرگانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1365 بنا به پیشنهاد شماره 53556 مورخ 7/12/1364 وزارت بازرگانی و باستناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور تصویب نمودند اساسنامه شرکت سهامی قند و شکر مصوب 14/7/1364 هیئت وزیران بشرح زیر اصلاح گردد:

مجمع عمومی می تواند اختیارات خود را به شرح ذیل به ریاست مجمع عمومی واگذار نماید 0
ویب تشکیلات شرکت واصلاحیه های آن با تائید سازمان اموراداری موسسات دولتی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود با رعایت مقررات مربوط و همچنین سرمایه گذاری ، مشارکت و پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط0
5-اتخاذ تصمیم در مورد تقسیط بدهی بدهکاران موضوع قسمتی از بند (ز) ذیل ماده 021
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12000
تاریخ تصویب :
1365/02/07
تاریخ ابلاغ :
1365/02/21
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :