جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 95264 22/2/1365
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1365 بنا به پیشنهاد شماره 696/8/2993/11 مورخ 9/5/1364 وزارت ارشاد اسلامی باستناد ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امناءاماکن مذهبی و موقوفات را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1-سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میتواندبمنظور حسن اداره اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرکه و امثال آن و موسسات و انجمنهای خیریه ای که اداره آنها به سازمان محول شده یا بشود و همچنین برای موقوفاتی که متولی نداردبا رعایت مفاد این آئین نامه در هر مورد هیات امنائی انتخاب نماید0
ماده 2-امین یا امناء با توجه به خصوصیات و اقتضاء مورد در موقوفات فاقد متولی از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرکه از سه تا پنج نفر می باشدکه از بین افراد معروف به امانت و متدین و متعهد محلی که حداقل دارای سواد خواندن و نوشتن بوده وتوانائی انجام کار را داشته و حداقل 25 سال سن باشند برای مدت سه سال انتخاب و با حکم سازمان حج و اوقاف وامور خیریه منصوب وتجدید انتخاب آنها بلامانع میباشد، نحوه تایید صلاحیت افراد مزبور وسیله سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تعیین خواهد شد0
ماده 3-تصمیمات امناء موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء اتخاذ شده باشد پس از تایید اداره مربوط قابل اجراءاست 0
ماده 4- امناء در امور محوله دارای مسئولیت مشترک بوده و اعضاء هیاتهای امنای اماکن مذهبی در اولین جلسه از بین خود یک نفربه عنوان رئیس ، یک نفر مسئول امور مالی و یک نفر منشی انتخاب نموده وبه اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل معرفی خواهندنمود
ماده 5- غیبت بدون عذر موجه هر عضو بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال به عنوان کناره گیری از عضویت تلقی و در صورت ابراز عدم علاقه و یا اقداماتی که موافق با مصالح مورد امانت نباشد به حکم سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ازاین سمت عزل خواهد گردید0
تبصره - سازمان به موجب پیشنهاد اداره حج و اوقاف و امورخیریه محل می تواند پس از فوت یا عزل و یا کناره گیری هر یک از امناء ،امین دیگری را طبق مقررات این آئین نامه انتخاب نماید0
ماده 6-هرگاه امینی در وظایف خود نسبت به اماکن مذهبی مرتکب تخلف شود بنا به تقاضای رئیس اداره حج و اوقاف و امور خیریه یا قائم مقام او موضوع جهت رسیدگی در جلسه هیئت امناء مطرح و گزارش آن برای اتخاذ تصمیم به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه فرستاده خواهد شد0
تبصره - در صورت تشخیص خیانت اکثریت اعضای هیات امناء ، اداره حج و اوقاف و امور خیریه موظف است علیه آنان در دادسرای محل اعلام جرم نموده و مراتب را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گزارش دهد0اعضای مذکور بلافاصله با ابلاغ کتبی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تا تعیین تکلیف آنها از دخالت در مورد امانت ممنوع بوده ومکلفند فورا حسابها و دفاتر مربوطه را به اداره حج و اوقاف و امور خیریه تسلیم دارند0
ماده 7 - وظایف امین و هیئت امناء بقرار زیر است :
الف - مراقبت کامل در حفظ امانت 0
ب - نگهداری اموال منقول و ثبت آنها با مشخصات کامل در دفاتر مربوطه 0
ج - انجام تعمیرات لازم اماکن مذهبی و رسیدگی مرتب به وضع آنها0
د - نوسازی و احداث تاسیسات عمومی برای تامین رفاه زوار و مراجعه کنندگان و ساکنان ناحیه 0
ه - تهیه طرح و برنامه های عمرانی و اتخاذ طرقی که موثر در پیشرفت کارهای اماکن مذهبی باشد0
و - طرح دعوی و دفاع از حقوق اماکن مذهبی و تعقیب دعاوی مطروحه له و علیه آنها و در صورت لزوم انتخاب وکیل برای انجام امور مذکوره 0
ز - به ثبت رسانیدن اعیان و اموال غیر منقول اماکن مذهبی و اخذ سند مالکیت بنام اماکن مذکوره 0
ح - جمع آوری در آمد و نذور نقدی و جنسی و نگهداری وجوه اماکن مذکور در حساب مخصوص در یکی از بانکها0
ط - پرداخت مقرریهای مصوب به خدام و کسانیکه بنحوی از انحاء خدمت آنان در اماکن مزبور لازم باشد0
ی - پرداخت هزینه مربوط به بهای آب و برق و مکالمات تلفنی و سایر هزینه های ضروری و متعارف 0
ک - اقدام موثر برای جلب کمکهای علاقمندان جهت عمران و آبادی و ت وسعه اماکن مذهبی 0
تبصره 1-صورتحساب و اسناد خرج باید مرتبا تنظیم و بوسیله رئیس هیات امناء نگهداری شود0
تبصره 2- در اماکن مذهبی که جزء آثار باستانی است هر نوع تعمیر و مرمت با اطلاع قبلی و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور صورت خواهد گرفت 0
تبصره 3- امین یا هیئت امناء موظفند پس از انجام هزینه های عمرانی و ضروری مندرج در شرح وظایف خود مازاد درآمداماکن مذهبی را که جهت مشخصی برای مصرف آن تعیین نشده است با رعایت ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه برابر بوجه مصوبه بمصرف برسانند0
ماده 8- در صورتیکه برای اماکن مذهبی امین یا هیئت امناءانتخاب شده باشد می توان از محل وجوه موضوع ماده 34 آئیننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به امین و هر یک از اعضاء هیئت امناء سالیانه حداکثر تا مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان پاداش پرداخت نمود،مشروط بر اینکه مجموع پرداختی از نصف مجموع دریافتی اداره حج و اوقاف و امور خیریه از همان مکان تجاوز ننماید0
ماده 9-امین یا هیئت امناء موظفند در سه ماهه آخر هر سال ، بودجه و برنامه اقدامات مربوط به مکان مذهبی را برای سال بعد تنظیم و پس از تائید به اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل تسلیم تابرای تصویب به اداره کل استان مربوطه ارسال شود0هرگونه تغییرات بعدی در فصول و ارقام بودجه و یا برنامه ها و طرحهای مصوب یا اصلاح آنها نیز باید به تایید اداره حج و اوقاف و امور خیریه و تصویب اداره کل استان مربوطه برسد0
ماده 10-امین یا هیئت امناء موظفند در فروردین ماه هر سال صورت هزینه و درآمدهای سال قبل را همراه اسناد مثبته و یک نسخه از بودجه مصوب برای رسیدگی و صدور مفاصا حساب به اداره حج واوقاف و امور خیریه محل تسلیم دارند0
تبصره - چنانچه صورت هزینه و درآمدها ناقص باشداداره حج واوقاف و امور خیریه آن را برای تکمیل عودت داده تا پس از رفع نقص جهت اخذ مفاصا حساب از اداره تحقیق اقدام کند0
ماده 11-امین یا هیئت امناء موظفندعواید و هزینه های مربوطه را در دفاتر ممهور و شماره گذاری شده ای که از طرف اداره حج واوقاف و امور خیریه محل در اختیار آنها گذاشته می شودبطورمرتب و روشن ثبت نمایند0
ماده 12-ایجاد مستحدثات لازم برای سکونت و ایجاد تاسیسات عمومی از قبیل وضوخانه ، لوله کشی آب ،برق ،راه ومراقبت درامر بهداشت از اهم وظایف امین یا هیئت امناء می باشد،پس از آنکه تاسیسات مذکور بقدر کفاف به وجود آمد عایدات اماکن مذهبی صرف تعمیر و نگهداری آنها و ایجاد این قبیل تاسیسات برای ساکنان آبادیهای مجاور مذکور خواهد شد0
ماده 13-امین و هیات امناء و خدمه وکارکنان مجاز نیستند شخصاوجه و یا جنسی بعنوان نذور ویااهدائی و غیره دریافت دارند،لذاامین و هیئت امناء موظفند صندوق و یا محفظه های فلزی قابل اطمینانی که ممهور به مهر مشخص باشد در محل نصب و در اوقات معینی باحضور نماینده اداره حج و اوقاف و امور خیریه آنها را باز و موجودی را با تنظیم صورتجلسه به حساب بانکی منتقل نمایند0برای نذور جنسی امین یا هیئت امناء قبوضی در دو رنگ سفید و آبی با شماره متوالی چاپ و مشخصات کامل این قبیل هدایا را در آنها نوشته ، نسخه سفید را به اهداء کننده تسلیم و نسخه آبی را نگهداری خواهند نمود0
تبصره - مسئولیت نگهداری کلید صندوق نذور و ضریح و مهر امین و هیئت امناء وقبوض و اسناد و دفاتر بعهده هیات امناء و امین خواهد بود0
ماده 14-برای آنکه حساب دریافت و پرداختهای اماکن مذهبی اسلامی بر مبنای روشنی استوار شود برای کلیه این قبیل اماکن متبرکه با معرفی اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل حسابی از طرف امناء نزد،یکی از بانکها افتتاح تا درآمدها کلا در آن حساب متمرکز و پرداختها نیز بوسیله چک صورت گیرد،چکهای صادره عموما با دو امضای امین یا رئیس هیئت امناء و حسب مورد نماینده اداره حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود و در صورتیکه رئیس هیئت امناء بعللی در محل نباشد عضو دیگری از هیات امناء بجای او تعیین و معرفی خواهد شد0
تبصره - امین و هیات امناء موظفند صورت درآمد و مخارج هرساله را همراه با اقدامات انجام شده در آخر سال با امضاء امین وکلیه اعضای هیئت امناء حسب مورد و رئیس اداره حج و اوقاف و امور خیریه برای اطلاع عامه منتشر سازند0
ماده 15-در مواردیکه فروش هدایای جنسی و اموال منقول زاید بر احتیاج یا غیر قابل استفاده اماکن مذهبی لازم باشد باید علت فروش با مشخصات کامل اشیاء از طرف امین یا هیات امناء صورتجلسه شود و پس از تایید کتبی آن از طرف اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل به طریق مزایده حضوری در معرض فروش قرار گیرد0اشیایی که احتیاج به اظهار نظر کارشناس دارد باید قبلا نظر کارشناس یا خبره محلی نسبت به فروش و بهای آنها جلب شود0ولی فروش اشیاء باستانی باید به تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور برسد0
تبصره 1-کمیسیون مزایده از امین یا رئیس هیات امناء و صندوقدار یا یکی از اعضای هیات امناء به انتخاب خود هیات و نماینده اداره حج و اوقاف وامورخیریه تشکیل میشودواختیارات آن مانند اختیارات کمیسیون مزایده موضوع آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه خواهد بود 0
تبصره 2-بهای فروش اشیاء مذکور و سپرده های ضبطی مربوط به آنها باید جزء عواید بحساب مکان مذهبی در بانک منظور گردد0
ماده 16- نوسازی اماکن مذهبی و تعمیرات و خرید اموال و اثاثیه آنهااز طریق مناقصه و یا استعلام بها صورت خواهد گرفت ،مگر آنکه مقتضیاتی موجب ترک مناقصه شود و اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل آن را تایید نماید0
تبصره - در صورتیکه مبلغ هزینه های این ماده بیش از ده میلیون ریال باشد کسب نظر اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مربوطه ضروری است 0
ماده 17- درمواردیکه اماکن مذهبی دارای موقوفاتی باشند که تمام یا قسمتی از درآمد آنها باید در محل بمصرف برسد ، می توان متولی موقوفه را بعنوان یکی از اعضاء هیات امناء انتخاب و مصرف قسمت مذکور از درآمد موقوفه که اختصاص به اماکن مذهبی مزبور دارد با نظارت هیئت امناء صورت خواهد گرفت 0
ماده 18-امین یا هیئت امنایی که برای موقوفات فاقد متولی انتخاب می شوند موظفند بر طبق مقرراتی که قانونا بر عهده متولی و حسب مفاد وقفنامه و در صورت فقدان وقفنامه طبق سیره جاریه انجام وظیفه نمایند 0 حدود اختیارات و مسئولیتهای آنها علاوه برمقررات این آئین نامه به نحوی است که در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آئین نامه های مربوطه برای متولی در نظر گرفته شده است 0
ماده 19- حق الزحمه امین یا هیات امناء موقوفه با در نظر گرفتن عواید و میزان کار بوسیله سازمان تعیین می شود و در هیچ مورد مجموع پرداختی نباید از نصف حق التولیه مقرر در وقفنامه تجاوز نماید0
ماده 20-سازمان در کلیه اعمال امین یاهیاتهای امناء نظارت داشته و موظف است که در حسن انجام وظایف آنان مراقبت کامل نماید0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12009
تاریخ تصویب :
1365/02/10
تاریخ ابلاغ :
1365/02/21
دستگاه اجرایی :
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
موضوع :