جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 13078 22/2/1365
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1365 بنا به پیشنهاد شماره 696/8/2993/11 مورخ 9/5/64 وزارت ارشاد اسلامی باستناد ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی آئیننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1-در مواردیکه زمین بلامعارض وقفی ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی ) به اجاره واگذار میشود30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری ویاخبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره بعنوان پذیره ابتدائی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد0
تبصره - میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف وامور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد0
ماده 2-مستاجر عرصه ایکه حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را بغیر انتقال دهد 15% مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را میباید بعنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره بنفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیزرعایت خواهد شدبدیهی است قیمت عرصه بنحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد0
تبصره - چنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمانها تعیین و پذیره انتقالی براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد 0
ماده 3- در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده بعنوان محل کسب صددرصد سرقفلی درصورت تعلق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره بنفع موقوفه وصول خواهد شد0
ماده 4-هرگاه مستاجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتیکه قبلا سرقفلی بموقوفه پرداخت کرده باشد 10% مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی پرداختی قبلی به موقوفه و سر قفلی فعلی محاسبه و دریافت می شود0
ماده 5-در صورتیکه مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و خلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد،در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس بموقوفه پرداخت نماید0
ماده 6-انتقالات اختیاری بین مستاجر موقوفه و طبقه اول ارثی وی و همچنین در انتقالات قهری مستاجر ازپرداخت پذیره معاف میباشد0
ماده 7-رمینهای وقفی که جهت امور آموزشی ، بهداشتی واداری به موسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می شود مادام که در همان جهت مورد استفاده قرار می گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجاره را تغییر و یا بخواهند بغیر انتقال دهند در این صورت 30% قیمت عادله زمین را باید به موقوفه پرداخت نمایند 0
ماده 8-اعطای حق تملک اعیانی در مورد اراضی موقوفه ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح کاربری زارعی دارد ممنوع بوده و در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد0
ماده 9-در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره وسرقفلی و با تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ابهامی و یا اختلافی بوجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود0
ماده 10-وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاضر از اجاره واستیجار رقبات موقوفه و یا بعنوان اهدائی دریافت می گردد جزء عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره الواقف بمصرف می رسدودر صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری واجرای نظر واقف مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود ، بمنظور استمرار وبقاء موقوفه و تامین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سالهای آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد 0

تبصره - پذیره های ماخوذه در موقع ایجار موقوفات خاص متعلق به کلیه بتون است و میباید جهت استفاده آنان سرمایه گذاری شود0
ماده 11-ادارات اوقاف و متولیان باید حتی الامکان قبل از ایجار اراضی موقوفه بررسی لازم را معمول تا در صورتی که زمین وقفی جهت ایجاد مسکن ، کارگاه و یا واحدهای صنعتی مناسب و مفید باشد با هماهنگی ادارات ذیربط و بااستفاده از منابع مالی ممکن و یا مشارکت بانکها راسا اقدام به احداث ساختمان نموده و با توجه به نحوه سرمایه گذاری مورد بهره برداری قرار گیرد0
بدیهی است در صورت عدم امکانات لازم برای اجرای این ماده برابر مفاد آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و سایر مواد این آئین نامه اقدام شود0 تبصره - اراضی موقوفه ای که برای ساختمان واحدهای تجاری اعم از پاساژ و غیره مناسب باشد میباید توسط متصدیان امر وقف نسبت به احداث انها راسا اقدام و سپس از طریق نشر آگهی مزایده به اجاره واگذار شود0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12009
تاریخ تصویب :
1365/02/10
تاریخ ابلاغ :
1365/02/21
دستگاه اجرایی :
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
موضوع :