ماده 1 - در کلیه محکومیتهای به حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی ) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانونا از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق نماید.
الف - محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.
د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی باشد.
ماده 2 - در محکومیتهای به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.
ماده 3 - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.
ماده 4 - دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخص مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده یک تعیین می نماید.
ماده 5 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات
پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
1 - مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد
خود.
2 - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین .
3 - اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی .
4 - خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
5 - خودداری از رفت و آمد به محلهای معین .
6 - معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
ماده 6 - اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست .
1 - احکام حبس بیش از یک سال .
2 - مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی و آرایشی و بهداشتی .
3 - مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا
به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می نمایند.
4 - مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا جعل و یا استفاده از
سند مجعول محکوم می شوند.
ماده 7 - تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
ماده 8 - تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
ماده 9 - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود.
برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
ماده 10 - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت موثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغا آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.
ماده 11 - حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است .
ماده 12 - هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغا خواهد نمود.
ماده 13 - اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده 14 - دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا
خواهد شد.
ماده 15 - مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی شود.
ماده 16 - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعداد جرم محکوم می شوند قابل اجرا نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه های جزایی درباره یک نفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.
ماده 17 - وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنان صادر می گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد.
ماده 18 - کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ
اجرای این قانون منسوخ است . قانون بالا مشتمل بر هجده ماده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ دوشنبه 26/4/1346 به تصویب مجلس سنا رسیده است


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)