جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده اول - هر گاه مامورین گمرک و مقومین مذکوره در ماده (10) متمم قانون انحصار تجارت خارجی اجناس صادره و یا وارده را عامدا بر خلاف حقیقت تقویم نمایند به حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال محکوم خواهند شد و چنانچه مامور گمرک یا مقوم برای تقویم برخلاف واقع مرتکب ارتشا شده باشد به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده دوم - اجناسی که جز فقره الف ماده پنجم قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی بوده و بدون جواز ورود وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد مجازات مرتکب همان است که در ماده 15 قانون مزبور ذکر شده است
ماده سوم - مامورین گمرک که بدون جواز ورود یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناس از گمرکخانه برای ورود به مملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در حدود ماده 13 متمم قانون انحصار تجارت خارجی در موقع صدور تعهد اسعاری نگیرند یا برای کسر تعهد اسعاری نگیرند یا برای کسر تعهد اسعاری صادرکنندگان برخلاف حقیقت تصدیق ورود به آنها بدهند به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم - نسبت به حقوق و عوارضی که به توسط اداره گمرکات اخذ و وصول می شود ماده اول قانون 16 اسفند 1307 فقط در موارد ورود و خروج اجناس قاچاقی قابل اجرا خواهد بود - راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی السابق مطابق نظامنامه های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.
ماده پنجم - این قانون از اول آبان هزار و سیصد و ده به موقع اجرا گذارده می شود.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :