جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده 1 - تبصره ماده 2 با اضافه نمودن عبارت (احداث یا خرید یا تجهیز) بعد از عبارت "بدهیهای بانکی مربوط به " و نیز اضافه نمودن عبارت "حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررات این قانون " بعد از تاریخ "1 /7/1367" به تبصره (1) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می گردد.
تبصره 2 - تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی مذکور در این ماده شامل
فعالیتهای آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی (حسب مورد) موافقت اصولی ، کارت تاسیس ،پروانه بهره برداری ، گواهی صنعتی یا کارت شناسایی صادر شده باشد. سردخانه ها و سنگبریها از شمول معافیت موضوع این ماده خارج می باشند.
ماده 2 - بند 2 ماده 5 به شرح زیر اصلاح می شود:
در مورد حق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم کف ) در تهران و مراکز استانها (به استثنای ایلام ، یاسوج ، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج - قم - قزوین - اردبیل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نیشابور - بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استانهای مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/1367 و ارزش حق واگذاری محل برای هتلها - بیمارستانها - درمانگاهها - مطب پزشکان - آموزشگاههای علمی - مهد کودک - جایگاههای بنزین - پارکینگ های اختصاصی -
انبارها و باراندازها - سینماها و تماشاخانه ها - سردخانه ها و سنگبریها و آن دسته از ساختمانهای اداری در اختیار دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محلهای کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم کف در مراکز استانها (به استثنای ایلام ، یاسوج ، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق الذکر 2 برابر و در مراکز استانهای استثنا شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در 1/7/1367.
ماده 3 - متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 5 اضافه می شود.
داراییهایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذیربط در تاریخ 1/7/1367 ممنوع المعامله یا ممنوع المداخله بوده و تا یک سال پس از قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.
ماده 4 - در قسمت اخیر ماده 8 از عبارت رای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده تا آخر متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد:
"مگر این که مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیات حل اختلاف که اعضای آن قبلا نسبت به مورد سابقه رای نداشته باشند بررسی و رای مقتضی صادر خواهد شد. رای صادره اخیر قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح
نخواهد بود. این حکم نسبت به مالیاتهای قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.
ماده 5 - در ماده 13 عبارت "معادل 50% مالیات متعلق " حذف و به جای آن عبارت "تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی " جایگزین می گردد.
ماده 6 - ماده 14 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 14 - مدت اجرای این قانون پنج سال است . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در هر حال مالیاتهای مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیاتهای قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از انقضا مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.
ماده 7 - این اصلاحیه از تاریخ 7/7/1367 قابل اجرا می باشد. افزایش
مالیات ناشی از اجرای مقررات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از اموال مشمول مالیات مودیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده 4 تسلیم نموده اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم ، مالیات متعلق به آن اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررات ماده 8 قابل استرداد می باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/2/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
13739
تاریخ تصویب :
1371/02/02
تاریخ ابلاغ :
1371/02/23
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :