جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - کتب و مجلات علمی ، وسایل و تجهیزات و ملزومات آموزشی و کمک آموزشی و آزمایشگاهی که به منظور استفاده موسسات آموزش عالی و دانشگاهها توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
تبصره 1 - ماده فوق شامل وسائلی که به تشخیص وزارتخانه های تولیدی ذیربط در ایران ساخته می شوند نمی باشد.
تبصره 2 - تشخیص علمی بودن کتب و مجلات موضوع این قانون حسب مورد به عهده وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است .
تبصره 3 - معافیت موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی موضوع تبصره 48 قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به وزارت جهاد سازندگی وابسته شده اند به قوت خود باقی است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبینوع :
قانون
شماره انتشار :
13737
تاریخ تصویب :
1371/01/25
تاریخ ابلاغ :
1371/02/21
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :