جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


تاریخ : 11/7/1378 شماره دادنامه : 276 و 277 و 278
کلاسه پرونده : 77/77418/421و78/145

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به تکالیف هیات واگذاری زمین بشرح مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 نسبت به اجرای آن در باب واگذاری اراضی مزروعی مشمول قانون مزبور به زارعین متصرف واجد شرایط دادنامه شماره 959 مورخ 23/6/1377 صادره از شعبه پانزدهم دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط لازم الاتباع است 0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *

شماره 78/145و77/421/418 20/8/1378
تاریخ :11/7/1378 شماره دادنامه : 276و 277و 278
کلاسه پرونده : 77/77418/421و78/145
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای برات کفاش ، آقای محمد حبیب زاده ، آقای حسین کفاش
موضوع شکایت وخاسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14و15 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1880 و76/1882و76/1883 موضوع شکایت آقای برات کفاش ، آقای حسین کفاش و آقای محمد حبیب زاده به طرفیت سازمان امور اراضی گنبدکاوس به خواسته واگذاری زمین تصرفی در روستای یارتی قایه بشرح دادنامه های شماره 651649 و652 مورخ 2/6/1377 چنین رای صادر نمود است ، باتوجه به مقررات ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آئین نامه اجرائی آن چون تشخیص اراضی مشمول قانون مذکور و افراد واجد شرایط با هیاتهای مذکور بوده در ارباط با شکایت فعلی شاکی تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق شاکی شده و در محدوده مقررات مذکور رسیدگی به آن با دیوان باشدمشهود نیست 0 با اعلام اینک شاکی می تواند وفق مقررات به مراجع ذیصلاح مربوطه مراجعه نماید قرار رد شکایت مطروحه فعلی در دیوان بشرح و جهات فوق صادر و اعلام می گردد0
ب شعبه پانزدهم در سریدگی به پرونده کلاسه 76/521موضوع شکایت خانم آنه بی بی اونق به طرفیت سازمان امور اراضی گنبدکاوس به خواسته واگذاری زمین تصرفی در روستای پارتی قایه بشرح دادنامه شماره 959 مورخ 23/6/1377 چنین رای صادر نموده است ، شاکیه در دادخواست تقدیمی اعلام داشته 000 از اول پیروزی انقلاب اسلامی به میزان یک هکتار از رااضی شکتب موقت مفیدی در روستای یارتی قایه رادرتصرف داشته و دارم و ممر درآمدی هم غیر از زمین تصرفی خود ندارم و قرار بود که هیات واگذاری زمین گنبد ما را به دفترخانه اسناد رسمی معرفی کند ولی کسان دیگری که ساکن روستای بی بی شیروان هستند بجای ما به دفترخانه معرفی کرده است که خود هیات هم به اشتباه خود اعتراف دارد0 متقابلا" بموجب لایحه جوابیه مورخ 4/11/1376مدیر امور اراضی مرکز گنبد اعلام داشته است ، شاکیه از سالهای 5859 تا کنون متصرف میزان یک هکتاراراضی کشت موقت مفیدی واقع در روستای یارتی قایه است 0 اراضی تصرفی شاکیه به لحاظ سلب سلطه مالک طی سنوات 5859 در مهلت مقرر مشمول قانون اراضی کشت موقت شناخته شده و مراتب تشخیص به مالک ابلاغ شده لیکن شاکیه به دلیل گزارش اشتباهی واحد نقشه برداری ناشی از اظهارات غیرواقع منابع تحقیقات نسبت به میزان تصرفی خود به دفتراسناد رسمی مورد قبول و تایید این مدیریت است و لهذا حکم به ورود شکایت مطرح شده و معرفی وی به دفترخانه اسناد رسمی طبق نظریه هیات مذکور صادر واعلام می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2215986/10/1378

160
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
278
تاریخ تصویب :
1378/07/11
تاریخ ابلاغ :
1378/10/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :