جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 177 - 4/7/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده 123 قانون آئین دادرسی مدنی باید پس از استرداد دادخواست از طرف خواهان باشد.
رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل که ضمن رسیدگی به دعوی به استناد ماده مزبور و ماده 165 همین قانون قرار ابطال دادخواست راصادر نموده و آنرا غیابی دانسته ، مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

139

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
177
تاریخ تصویب :
1372/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :