جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ 25/7/71 شماره دادنامه 155 کلاسه پرونده 71/100

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند سازمان اوقاف درعداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق مقررات و رای شماره 37 - 38 - 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که درمقام ایجادوحدت رویه صادرشده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جزنسبت به مصوبات ونظامات دولتی ازقلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکورناظربه مواردی است که واحدهای دولتی بالاصاله و درمقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند درحالیکه بموجب احکام ومقررات قانون مدنی درباب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج وآثارمترتب برآن مال موقوفه متعلق حق دولت نیست ودرآمد و عواید آن جزو بودجه عمومی دولت محسوب نمی شودوسازمان اوقاف دراداره امور موقوفات درواقع ونفس الامرمجری نیات واهداف واقف وحافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است وبه نیابت ونمایندگی قانونی آنان عهده دار و تولیت و اداره امورموقوفات می باشد و تبعا در صورت تضییع حقوق آنها می تواندبه نمایندگی قانونی موصوف علیهم برحسب موردبه مرجع قضائی واز جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند بنابراین دادنامه شماره 1209مورخ 723/65شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/100 16/8/1371
تاریخ 25/7/71 شماره دادنامه 155 کلاسه پرونده 71/100

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وشانزدهم دیوان .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/3810موضوع شکایت اداره کل حج واوقاف وامورخیریه استان فارس به تولیت ونمایندگی ازموقوفه صاحب دیوانی بطرفیت کمیسیون تشخیص شماره 2مالیاتی شیرازبه خواسته ابطال رای شماره 148-24/7/65حکم به ورودشکایت صادرنموده است .
ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/604موضوع شکایت اداره حج واوقاف وامورخیریه جنوب تهران به تولیت ازموقوفه بدرالنساء بطرفیت ادارکل مالیات مرکزی تهران بخواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بشرح دادنامه شماره 529 مورخ 11/9/69باتوجه به رای وحدت رویه شماره 39 38-37مورخ 10/7/68هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس اصل 173 قانون جمهوری اسلامی ایران ومستفادازبند1ماده 11قانون دیوان عدالت اداری اصداریافته ورسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه دولت رادرشعب دیوان تجویزننموده است حکم به ردشکایت صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 813930/10/1371

13
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
155
تاریخ تصویب :
1371/07/25
تاریخ ابلاغ :
1371/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :