جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده واحده - بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ارتقا سطح دانش پزشکی آنها مصوب 6/8/1369 به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند 2 - از محل یک درصد فروش شرکتهای دارویی (تولیدی و توزیعی ) کشور.
تبصره 2 - معادل پنجاه درصد (50%) درآمدی که از منابع مقرر در بندهای 1 و 2 این ماده کسب و به خزانه واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار ردیف مربوط در اختیار آن وزارت قرار می گیرد تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 جهت کمک به امر بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور هزینه گردد.
پنجاه درصد (50%) بقیه درآمد موضوع این تبصره به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 15 /6/1371 کمیسیون امور اقتصادی و دارائی تصویب و در حلسه علنی چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با سه سال مدت آزمایشی آن موافقت گردیده و در تاریخ 11/9/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
13925
تاریخ تصویب :
1371/09/04
تاریخ ابلاغ :
1371/10/02
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :