جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه مشتمل بر پانزده بند که در تاریخ 28 خرداد 1369 هجری شمسی برابر با 18 ژوئن 1990 میلادی از طرف دولتهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و جمهوری ترکیه در اسلام آباد به امضا رسیده است ، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر

دولتهای جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه در خصوص اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمیر مورخ 12 مارس 1977 برابر با 21 اسفند ماه 1355 مطابق با ماده 37 عهدنامه مزبور به شرح ذیل موافقت نمودند:
1 - سه دولت مجددا تایید می نمایند نام سازمان که به موجب عهدنامه ازمیر تاسیس یافته بود از سازمان همکاری عمران منطقه ای ( آر. سی . دی . ) به سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو ) تغییر یابد.
2 - مقدمه عهدنامه مذکور حذف گردیده و مقدمه جدیدی به قرارداد ذیل در آن گنجانیده خواهد شد:
"مقدمه "
دولتهای جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه ، با توجه به پیوندهای محکم فرهنگی و تاریخی میان این سه کشور به عنوان یک شالوده مستحکم برای تحکیم همکاریهای اقتصادی ، با تشخیص نیاز به تشدید و تعمیق هر چه بیشتر روابط اقتصادی موجود از طریق تلاشهای مداوم در سطح منطقه ، با تایید مجدد بر تصمیمشان جهت گسترش و توسعه همکاریهای اقتصادی میان خود با عنایت به تجربیات مشترکی که کسب نموده اند و تغییراتی که در نظام اقتصادی جهان به وجود می آید.
تصمیم گرفته اند تا آرمانها، اهداف و ساختار سازمان همکاریهای اقتصادی مطابق با مفاد عهدنامه مزبور مورد تبیین و تصحیح قرار گیرد و بدین منظور در موارد ذیل توافق نموده اند:
3 - در ماده یک عبارت "جمهوری اسلامی ایران " جایگزین عبارت "دولت شاهنشاهی ایران " خواهد شد.
4 - بند پنجم ماده یک به شرح زیر اصلاح خواهد شد:
"شورای وزیران یعنی شورایی مرکب از وزیران امور خارجه یا هر نماینده دیگری که در سطح وزیر کامل باشد و توسط دولتهای کشورهای عضو معرفی شده باشد.
5 - ماده 3 - عهدنامه مزبور حذف خواهد شد و "پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد" که در ماده فوق الذکر بدان اشاره شده کان لم یکن تلقی خواهد شد. متن ذیل جایگزین مفاد ماده 3 که حذف گردیده خواهد شد:
"کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان امکان تامین حداکثر کاهش ممکنه موانع تجارت در منطقه اکو را در زمان مناسب و با عنایت به تجارب کسب شده در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو مورد بررسی قرار خواهند
داد."
6 - جمله اول ماده 25 عهدنامه ازمیر به شرح ذیل اصلاح خواهد گردید:
"شورای معاونین مرکب خواهد بود از مدیر کل مربوطه وزارت امور خارجه ایران ، سفرای پاکستان و ترکیه در ایران ".
7 - ماده 27 به شرح ذیل اصلاح خواهد گردید:
"کمیته های فنی مختلفی تشکیل خواهد شد تا در مورد موضوعات مربوطه اقدام نمایند. گزارشات این کمیته ها تسلیم شورای برنامه ریزی منطقه ای خواهد شد.
شورای برنامه ریزی منطقه ای گزارشات مذکور را جهت بررسی و تصویب تقدیم شورای وزیران خواهد نمود.
در حال حاضر، کمیته های ذیل تشکیل خواهد گردید:
1 - کمیته همکاریهای اقتصادی و بازرگانی .
2 - کمیته همکاری در زمینه های حمل و نقل ارتباطات .
3 - کمیته همکاریهای فنی و صنعتی .
4 - کمیته همکاریهای کشاورزی .
5 - کمیته همکاریهای آموزشی ، علمی و فرهنگی .
6 - کمیته همکاری در زمینه انرژی .
7 - کمیته همکاری در زمینه های کارهای زیربنایی و عمومی .
تعداد کمیته ها و موضوعات مربوط به آنها ممکن است کهگاه توسط شورای وزیران تغییر یابد.
این کمیته ها ممکن است کمیته های فرعی تشکیل دهند تا در مورد زمینه های مختلف همکاریهای تحت حوزه اختیاراتشان اقدام نمایند.
تشکیل کمیته های فرعی منوط به تصویب شورای وزیران خواهد بود".
8 - ماده 28 به شرح ذیل اصلاح خواهد گردید:
"دبیر کل بر دبیرخانه ریاست تام دارد و توسط شورای وزیران منصوب خواهد شد. سمت دبیرکلی به نوبت و به ترتیب حروف الفبا، توسط یکی از کشورهای عضو احراز خواهد شد و مدت تصدی آن چهار سال می باشد. کلیه سازمانها و موسسات تخصصی اکو تحت مسئولیت مستقیم دبیر کل قرار خواهد
گرفت ".
9 - ماده 30 به شرح ذیل اصلاح خواهد گردید:
سازمانها و موسسات تخصصی در برخی زمینه های خاص همکاری خواهند داشت . در حال حاضر سازمانها و موسسات تخصصی در زمینه های ذیل تاسیس خواهد شد:
- اطاق بازرگانی و صنایع اکو.
- مرکز بیمه اکو در کراچی .
- مجتمع یکپارچه بیمه اتکایی اکو در استانبول .
شورای وزیران ممکن است گهگاه در تعداد، کلیه موسسات تخصصی موظفند: ماهیت
و موضوعات مورد اقدام این موسسات تغییراتی پدید آورد.
1 - هرساله گزارشی در مورد فعالیتهای خود تسلیم دبیر کل نمایند.
2 - در مورد تصمیماتی که متضمن خط مشی و رویه می باشد قبلا از دبیر کل کسب اجازه نمایند.
3 - با دولتهای عضو از طریق دبیرخانه تماس حاصل نمایند.
10 - اصلاحات فوق بر کلیه مواد مربوطه عهدنامه ازمیر و "موافقتنامه وضعیت سازمان همکاریهای اقتصادی ، نمایندگان ملی و کارکنان بین المللی آن " منضم به آن شمول خواهد داشت .
11 - به استثنای اصلاحات فوق ، سایر مفاد عهدنامه ازمیر و "موافقتنامه
وضعیت سازمان همکاریهای اقتصادی ، نمایندگان ملی و کارکنان بین المللی آن " منضم به آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
12 - پروتکل حاضر طبق قوانین اساسی و مقررات مربوطه کشورهای عضو به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی ایران تودیع خواهد شد و این دولت رونوشت مصدق اسناد تصویب را برای سایر دول عضو و دبیرخانه ارسال خواهد داشت .
13 - پروتکل حاضر از تاریخ تسلیم آخرین سند تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد گردید.
14 - پروتکل حاضر در چهار نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن دارای اعتبار یکسان می باشند.
15 - پروتکل حاضر در تاریخ 28 خرداد 1369 هجری شمسی مطابق با 18 ژوئن 1990 در اجلاس فوق العاده وزیران کشورهای عضو اکو در اسلام آباد تهیه گردید.
بنا بر مراتب نمایندگان تام الاختیار ذیل پروتکل حاضر را امضا نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
دکتر علی اکبر ولایتی - وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
صاحب زاده یعقوب خان - وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری ترکیه
ایسین چلبی - وزیر مشاور
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پروتکل اصلاحی ضمیمه در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
13999
تاریخ تصویب :
1371/12/09
تاریخ ابلاغ :
1372/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :