جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون تامین اجتماعی در موارد زیر اصلاح می شود:
الف - نسبت یکی سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده مذکور در ماده 72 قانون به نسبت یک سی ام تغییر می یابد.
ب - تبصره ماده 76 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های 2 و 3 به آن الحاق می گردد:
تبصره 1 - کسانی که 30 سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره 2 - افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آن که به کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی ) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور به موجب آیین نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه ناشی از این تبصره از کاهش
هزینه سازمان ناشی از اجرا تبصره 1 همین ماده تامین خواهد شد.
تبصره 3 - بیمه شدگانی دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
ج - ماده 77 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 77 - میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از(30/35) سی و پنجم ، سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره - متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل سه مورد اصلاح ) در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع :
قانون
شماره انتشار :
14001
تاریخ تصویب :
1371/12/16
تاریخ ابلاغ :
1372/01/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :