جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


در اجرای مواد (3) و (8) قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 19/2/1343 و اصلاحی مربوط مصوب 27/12/1347و ماده واحده تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضاء مصوب 12/7/1360 و قانون استخدام قضات مصوب 14/12/1361 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط استخدام قضات مصوب 25/11/1361 و لایحه اصلاحی آن و قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 9/4/1366مجلس شورای اسلامی، آئین|نامه اجرائی زیر تصویب می|شود:
مادة 1. قوه قضائیه همه ساله از بین دارندگان دانش|نامه کارشناسی و یا بالاتر رشته حقوق یا الهیات، گرایش فقه و حقوق اسلامی و بالاتر و طلاب حوزه|های علمیه طبق ضوابط قانونی، از طریق انتشار آگهی و آزمون، اقدام به انتخاب کارآموز خواهد کرد.
مادة 2. همه ساله تعداد قضات موردنیاز توسط معاونت قضائی قوه قضائیه با هماهنگی وزارت دادگستری به آموزش اعلام می|گردد.
ماده 3. اداره کل آموزش با توجه به نیاز قوه قضائیه به نیروی قضائی با نشر آگهی واجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش کارآموز قضائی اقدام می|نماید.
تبصره 2. در آگهی استخدام ضمن تعیین زمان و مواد امتحان مراتب زیر نیز به عنوان شرایط داوطلبان قید می|گردد:
2_1_ تابعیت اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران.
2_2_ ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی.
2_3_ اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
2_4_ نداشتن پیشینه کیفری و اتهام جنحه وجنایت.
2_5_ عدم معروفیت به فساد عقیده و عدم وابستگی به احزاب و گروهک|های ملحد و غیر قانونی.
2_6_ داشتن سلامت کامل جسمی و روحی و صحت مزاج و توانایی انجام کار برای منصب قضاء و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
2_7_ طهارت مولد.
2_8_ داشتن حسن شهرت در اخلاق و رفتار و دیانت و امانت|داری.
2_9_ آمادگی و توانایی انجام کار در هر محلی که قوه قضائیه تعیین می|کند.
2_10_ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (برای برادران).
2_11_ موفقیت درآزمون ورودی و قبولی در مصاحبه و گزینش.
ماده 4. داوطلبان استخدام در منصب قضاء باید ازعهده امتحان مواد ذیل که به صورت کتبی انجام می|شود برآیند:
1_ حقوق مدنی.
2_ آئین دادرسی مدنی.
3_ حقوق جزای عمومی.
4_ حقوق جزای اختصاصی.
5_ آئین دادرسی کیفری.
6_ حقوق تجارت.
7_ متون فقه.
8_ معارف اسلامی.
9_ ادبیات فارسی.
10_ عربی.
تبصره 1. سئوالات امتحانی با نظر اداره کل آموزش طرح و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 5. حد نصاب قبولی در آزمون کسب نمره میانگین 12 در مقیاس (20) است.
ماده 6. اداره کل آموزش در مورد وضعیت عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و سوابق قبول شدگان در آزمون به طریق مقتضی تحقیق و نتیجه را برای گزینش افراد واجد شرایط در هیأت گزینش قضات مطرح می|نماید.
ماده 7. اداره کل آموزش فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی را جهت تشریفات قانونی و صدور ابلاغ کارآموزی قضایی به ریاست قوه قضائیه اعلام می|نماید.
تبصره. پذیرفته شدگان آزمون|ها قبل از شروع به کارآموزی ملزم به سپردن تعهد محضری مبنی بر انجام حداقل پنج سال خدمت در هر محلی که قوه قضائیه تعیین خواهد کرد، می|باشند.
ماده 8. شرکت دانشجویان دانشکده علوم قضایی در دوره کارآموزی قضایی منوط به ارائه گواهی معتبر فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی و کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم از خدمت نظام یا سپردن تعهد انجام خدمت نظام وظیفه در قوه قضائیه و طی دوره آموزش عمومی نظام وظیفه می|باشد.
ماده 9. کارآموزی به طریق علمی و عملی بوده و مدت آن حداقل یک سال و حداکثر دو (2) سال است.
تبصره. نحوه حضور کارآموزان در کلاسهای علمی و کارآموزی عملی باتوجه به شرایط و ضرورت|ها و طول دوره کارآموزی توسط اداره کل آموزش تعیین خواهد شد.
ماده 10. اداره کل آموزش برنامه آموزشی دوره کارآموزی عملی را تنظیم و ساعت تدریس هریک از مواد درسی به ترتیب زیر می|باشد...
1_ احکام اسلامی 30 ساعت
2_ آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی 60 ساعت
3_ آئین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری 60 ساعت
4_ حقوق مدنی 40 ساعت
5_ حقوق جزای اختصاصی 50 ساعت
6_ حقوق جزای عمومی 40 ساعت
7_ حقوق تجارت 40 ساعت
8_ کشف علمی جرم 16 ساعت
9_ اخلاق اسلامی و آداب القضاء 30 ساعت
10_ حقوق ثبت 32 ساعت
11_ امور حسبی 24 ساعت
12_ آشنایی با حقوق تجارت بین|الملل 20 ساعت
13_ آشنایی با تخلفات انتظامی قضات 10 ساعت
14_ متون فقه 40 ساعت
15_ ادبیات فارسی (آئین نگارش) 30 ساعت
16_ پزشکی قانونی 20 ساعت
جمع ساعات 442 ساعت
تبصره. دروس ذیل نیز به دوره کارآموزی علمی پذیرفته|شدگان روحانی اضافه می|گردد:
1_ حقوق اساسی 24 ساعت
2_ امور اداری و تشکیلات 10 ساعت
ماده 11. کارآموزان برای طی دوره عملی در واحدهای مختلف قضائی به شرح ذیل به کارآموزی اشتغال خواهند داشت:
1_ دادگاههای عمومی200 روز
2_ دادگاههای انقلاب20 روز
3_ دادگاههای تجدیدنظر 30 روز
4_ اداره سرپرستی 10 روز
5_ اجرای احکام (مدنی و جزائی) 60 روز
جمع 320 روز
تبصره. اداره کل آموزش می|تواند ساعات کلاسهای علمی و مدت زمان کارآموزی عملی را باتوجه به مدت دوره|ها افزایش یا کاهش دهد.
ماده 12. تقسیم کارآموزان و معرفی آنان به واحدهای مختلف قضائی و همچنین انتخاب سرپرست برای کارآموزان و نظارت بر نحوه کارآموزی با اداره کل آموزش می|باشد.
ماده 13. سرپرستان هر قسمت پس از پایان مدت مقرر در مورد نحوه کار و درجه علاقه|مندی و انضباط کارآموز براساس دفترچه مربوط که توسط اداره کل آموزش در اختیار آنان قرار می|گیرد اظهارنظر نموده و نمره از 1 تا 20 برای کارآموز منظور و در دفترچه اظهارنظر قید می|نماید.
تبصره. معدل نمرات کارآموزی عملی نباید کمتر از 14 باشد در صورت کسب معدل کمتر اداره کل آموزش مدت مناسبی را جهت تجدید کارآموزی تعیین خواهد کرد و چنانچه کارآموز در دوره تجدیدی نیز موفق به کسب معدل 14نشود به کارآموزی وی خاتمه داده و برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 14. سرپرستان در مورد حضور و غیاب کارآموزان دقت و مراقبت لازم را معمول داشته و در صورت غیبت مراتب را به اداره کل آموزش گزارش خواهند کرد.
ماده 15. کارآموزان در هر مرحله از کارآموزی (علمی و عملی) از نظر مرخصی، غیبت و معذوریت تابع قانون مقررات استخدام کشوری می|باشند.
تبصره 1. کارآموزان باید به نحوی از مرخصی استفاده نمایند که غیبت آنان از یک پنجم ساعت کلاسهای هر درس بیشتر نشود.
تبصره 2. اداره کل آموزش مراتب مرخصی و معذوریت کارآموزان را به اداره کل کارگزینی و غیبت آنان را به اداره کل امور مالی و کارگزینی اعلام خواهد کرد.
تبصره 3. چنانچه مرخصی، معذوریت و یا غیبت کارآموز از یک پنجم ساعت هر درس بیشتر شود کارآموزی علمی او در آن درس تجدید خواهد شد.
ماده 16. چنانچه کارآموز حداکثر تا مدت یک پنجم زمان تعیین شده نتواند در دوره کارآموزی عملی شرکت نماید (اعم از عذر موجه و غیرموجه) کارآموز وی به مدت غیبت تمدید خواهد شد.
تبصره. چنانچه غیبت کارآموز (اعم از موجه و غیرموجه) از یک پنجم مدت تعیین شده تجاوز نماید کل کارآموزی وی تجدید خواهد شد.
ماده 17. به سرپرستانی که تعلیمات عملی کارآموزان را به عهده دارند بر حسب فعالیت و علاقه|مندی و تعداد کارآموز با تشخیص اداره کل آموزش مبلغی تا معادل یک ماه حقوق و مزایا در سال پرداخت می|شود.
ماده 18_ به مدرسین دروس علمی دوره کارآموزی حق|التدریس متناسب به ازای هر ساعت تدریس به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
دارندگان مدرک تحصیلی دکترا هر ساعت 15000 ریال
دارندگان مدرک تحصیلی حوزوی (متجزی) هر ساعت 15000 ریال
دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس هر ساعت 12000 ریال
دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس هر ساعت 10000 ریال
تبصره 1. حق|التدریس تعیین شده تا سقف مقرر در آئین|نامه|های مصوب از ردیف اعتبارات مربوطه و مابه|التفاوت آن از ردیف بودجه خارج از شمول پرداخت خواهد شد.
تبصره 2. اداره کل آموزش می|تواند با موافقت ریاست قوه قضائیه در هر سال حداکثر تا سقف 50% به مبالغ فوق اضافه نماید.
ماده 19. کارآموزی علمی جنبه آموزش تجربی و کاربردی داشته و مشتمل بر شرح و تفسیر رویه|های قضائی و بحث|های تحلیلی و نظری و استدلالی و کنفرانس|هایی درباره موضوعات مزبور ولدی|الاقتضاء حائز جنبه تطبیقی از حقوق سایر کشورها خواهد بود. و حتی|الامکان نیازهای روز به شیوه علمی کار و چگونگی تصمیم|گیری در موارد مختلف به کارآموزان آموزش داده خواهد شد و به مقتضای حال آراء و قرارهای صادره در محاکم به نقد گذارده می|شود.
ماده 20. امتحانات دوره کارآموزی علمی پس از خاتمه برنامه هریک از مواد به صورت کتبی انجام می|گیرد و نمره دروس از یک تا بیست خواهد بود و قبولی کارآموز منوط به این است که در هر یک از مواد درسی حداقل دارای نمره 12 بوده و معدل نمرات او کمتر از 14 نباشد.
تبصره 1. چنانچه کارآموز با کسب معدل 14 حداکثر در سه درس نمره کمتر از 12 داشته باشد مهلت مناسبی به او باده می|شود تا مجدداً در امتحان تجدیدی آن دروس شرکت نماید.
تبصره 2. چنانچه کارآموز در امتحان تجدیدی یکی از مواد درسی موفق به تحصیل نمره لازم نشود و همچنین در مورد کارآموزی که در امتحانات بدوی با داشتن معدل 14 در بیش از 3 درس نمره کمتر از 12 کسب نماید و نیز برای کارآموزی که معدل نمرات بدوی او کمتر از 14 باشددوره کارآموزی وی فقط برای یک بار تجدید خواهد شد و اگر باز هم از عهده امتحانات برنیاید به کارآموزی وی خاتمه داده و جهت اعمال مقررات ذیل ماده 5 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1347 به اداره کل کارگزینی معرفی خواهد شد.
ماده 21. افراد مشروح ذیل در صورت عدم اجرای ماده 5 قانون فوق|الذکر مکلفند هزینه|ها و خسارات دوره تحصیلی و کارآموزی را برابر نظر اداره کل آموزش پرداخت نمایند:
1_ فارغ|التحصیلان رشته علوم قضایی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری که از شرکت در دوره کارآموزی خودداری نمایند.
2_ کارآموزانی که از ادامه کارآموزی قضایی خودداری کنند.
3_ کارآموزانی که بنا به دلایل آموزشی، انضباطی و گزینشی در هر مرحله از اداره کارآموزی منع شده و یا فاقد صلاحیت برای تصدی شغل قضاء تشخیص داده شود.
4_ کارآموزانی که پس از خاتمه کارآموزی از اشتغال به خدمت قضائی استنکاف نمایند.
ماده 22. معدل کل کارآموز در پایان دوره عبارت است از معدل نمرات کارآموزی علمی و عملی
ماده 23. اداره کل آموزش با دریافت لیست محل|های خالی از کارگزینی در محدوده لیست تنظیمی نسبت به تقسیم آنان اقدام و در جلسه مشترک مدیران کل کارگزینی و آموزش توافق نهایی حاصل و لیست با دو امضاء آنان جهت صدور ابلاغ قضائی به اداره کل کارگزینی ارسال می|گردد.
تبصره 1. در صورت وجود اختلاف در تعیین محل هر یک از کارآموزان یک تن از اعضاء کمیسیون نقل و انتقال قضات «معاونت اجرایی ریاست قوه قضائیه» به آنان ملحق که در این صورت رأی اکثریت ملاک اقدام است.
تبصره 2. اداره کل آموزش موظف است مراسم تحلیف کارآموزان را به نحوی برگزار نماید که چند روز قبل یا هم|زمان با مراسم تحلیف ابلاغ قضائی آنها صادر شده باشد.
24. کارآموزان قضائی در صورت مرخصی، بیماری یا داشتن عذر موجه دیگر میتوانند حداکثر از 20 روز معافیت در دوره کارآموزی عملی استفاده نمایند.
تبصره 1. در صورتی که مدت فوق از 20 روز بیشتر و از 30 روز تجاوز ننماید مدت کارآموزی موضوع ماده فوق تمدید شده و اگر معافیت از 30 روز بیشتر شود کارآموز تجدیددوره خواهد شد.
تبصره 2. تشخیص عذر موجه با اداره کل آموزش میباشد.
ماده 25. فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی فاصله بین فارغ|التحصیل شدن و تاریخ اعزام به خدمت نظام وظیفه و یا شروع دوره کارآموزی در طول هفته به کارآموزی عملی اشتغال داشته و حقوق کارآموز ضمن تحصیل دریافت خواهند کرد.
ماده 26. محل کارآموزی در تهران خواهد بود.
تبصره. در صورت نداشتن امکانات لازم در تهران محل کارآموزی حسب مورد با نظر ریاست قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
ماده 27. اداره کل آموزش موظف است نسبت به حضور و غیاب دقیق کلاسهای علمی اقدام نماید.
ماده 28. داوطلبان مشاغل قضائی قبل از اشتغال به خدمت قضا باید در حضور ریاست قوه قضائیه یا نماینده او به شرح زیر اداء سوگند نمایند:
متن سوگندنامه
بسم|الله الرحمن الرحیم
من به عنوان قاضی در محضر قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعال سوگند یاد می|کننم که به پیروی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین علیهم|السلام و استمداد از ارواح طیبة شهدای اسلام پاسدار حق وعدالت باشم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می|نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی درگرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش کوشا باشم و با تلاش پی|گیر در مسند قضا در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری دین خود را به انقلاب مقدس اسلامی اداء نمایم.
امضاء
این آئیننامه مشتمل بر 28 ماده و 21 تبصره در تاریخ 1/10/1376 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و لازم|الاجرا می|باشد. آئیننامه|های قبلی ملغی|الاثر اعلام می|شود.
رئیس قوه قضائیه

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :