جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.به منظور ارتقاء سطح دانش قضائی قضات شاغل، انتقال تجربیات و لزوم آشنایی و اطلاع آنها از قوانین و نظریه های جدید باتوجه به سیاست کلی دستگاه قضائی کشور دستورالعمل اجرایی آموزش ضمن خدمت قضات به شرح مواد آتی تصویب می گردد:
ماده 1. به موجب این دستورالعمل کلیه قضات شاغل در قوه قضائیه که پایة قضایی آنها کمتر از (11) می باشد ملزم به شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت می باشد.
ماده 2. اداره کل آموزش، گزینش و استخدام قضات که در این دستورالعمل به اختصار اداره کل آموزش نامیده می شود مکلف است برنامه های آموزش ضمن خدمت قضات را در سه بخش حضوری، غیرحضوری و بورسهای تحصیلی برنامه ریزی و اجرا نماید.
ماده 3. اداره کل آموزش موظف است هر سه ماه یک بار فهرست اسامی قضایی را که لازم است در دوره های حضوری آموزش ضمن خدمت شرکت نمایند براساس پایه قضایی آنها به تفکیک و با رعایت مفاد این دستورالعمل تهیه و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه موجبات شرکت آنها را در دوره های فوق فراهم نماید.
تبصره. قضاتی که برای شرکت در دوره های حضوری معرفی می شوند باید در تاریخهای تعیین شده در مکانهای آموزشی موردنظر حاضر شوند.
ماده 4. لازم است دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادگستریهای کل استانها و سازمانها و واحدهای مستقل قوه قضائیه نسبت به معرفی قضات برای شرکت در دوره ها اقدام و همکاری نمایند.
ماده 5. اداره کل آموزش محتوی و بخشهای اجرایی دوره ها را باتوجه به وضعیت شرکت کنندگان در هر دوره از نظر تحصیلات، تجربه و پایه قضایی آنها تعیین خواهد کرد.
ماده 6. حداقل مدت دوره های آموزش حضوری ضمن خدمت قضات یک هفته و حداکثر آن 20 روز می باشد.
ماده 7. آموزشهای غیرحضوری شامل، مکاتبه ای مستمره ارائه مقاله های علمی و تحلیلی در زمینه های حقوقی و قضایی و پاسخ به سؤالات و ابهامات و ارسال مصوبات هیأت عمومی دیوانعالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر موضوعات لازم می باشد.
ماده 8. اداره کل آموزش موظف است ضمن ایجاد هم آهنگی با رؤسای کل دادگستری ها جلسات مشاوره قضایی را در هر دادگستری تشکیل و نسبت به جمع آوری، تدوین و ارسال مباحث آنها برای کلیه قضات اقدام نماید.
تبصره. دادگستری های کل استانها موظف اند موضوعات جلسات مشاورة قضایی را با هم آهنگی اداره کل آموزش تعیین نمایند.
ماده 9. اداره کل آموزش موظف است نسبت به بررسی، اخذ و اجرای بورسهای تحصیلی و مأموریت آموزشی مورد نیاز قوه قضائیه با هم آهنگی سازمانهای ذیربط اقدام نماید.
تبصره. شرایط و ضوابط استفاده از بورسهای تحصیلی و مأموریت های آموزشی توسط اداره کل آموزش تعیین و با موافقت ریاست قوه قضائیه به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده 10. اداره کل آموزش موظف است سوابق فعالیت قضات در امر آموزش ضمن خدمت را جمع آوری و ارزشیابی نموده و عنداللزوم گزارشات لازم را به ریاست قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات تسلیم نماید.
ماده 11. در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان با داشتن عذر موجه در (یک چهارم) زمان دوره آموزشهای حضوری حاضر نشود ازم است مجدداً در دوره های بعد که از طرف اداره کل آموزش تعیین می گردد شرکت نماید.
تبصره 1. تشخیص موجه بودن غیبت با اداره کل آموزش است.
تبصره 2. سوابق مربوط به مرخصی و غیبت شرکت کنندگان در دوره های حضوری به اداره های ذیربط اعلام خواهد شد.
ماده 12. اداره کل آموزش موظف است با اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب، شرکت کنندگان در دوره ها را از نظر آموزشی مورد ارزیابی قرار دهد.
ماده 13. هر دوره ای دارای (100) امتیاز بوده و حداقل اعتبار لازم برای کسب موفقیت (70) می باشد.
تبصره 1. ارزیابی آموزشهای غیر حضوری باتوجه به محتوی برنامه ها و نحوه اجرای آنها تعیین خواهد شد.
تبصره 2. در صورتی که هریک از شرکت کنندگان در دوره حضوری موفق به کسب حداقل امتیاز لازم نشود باید مجدداً در دوره ای که اداره کل آموزش تعیین خواهد کرد شرکت نمایند.
تبصره 3. در صورت عدم کسب امتیاز لازم در دوره مجدد مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ریاست قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
ماده 14. دوره های آموزشی حضوری از نظر زمانی شبانه روزی می باشد مگر در مواردی که اداره کل آموزش ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده 15. فوق العاده مأموریت و هزینه سفر شرکت کنندگان در دوره های حضور برابر مقررات پرداخت خواهد شد.
ماده 16. هزینه های آموزشی و خدماتی مربوط به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت (اعم از حضوری و غیرحضوری) و بورسهای تحصیلی توسط اداره کل آموزش با هم آهنگی اداره کل امور مالی تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده 17. به مدرسین دوره های حضوری برای هر ساعت تدریس حق الزحمه ای تا مبلغ 30000 ریال پرداخت می شود.
ماده 18. به اساتیدی که به عنوان هیئت علمی یا تحریریه و دیگرعناوین آموزشی در برنامه های آموزش غیر حضوری همکاری می نمایند مبلغی برابر حق الزحمه اعضاء هیئت گزینش قضات پرداخت خواهد شد.
ماده 19. حق التدریس اساتید و حق الزحمه هیئت های علمی و تحریریه تا سقف مقرر در آئیننامه های مربوط از بودجه مصوب و مابه التفاوت آن از بودجه خارج از شمول پرداخت خواهد شد.
تبصره 1. حق الزحمه های مذکور در ماده فوق در صورت موافقت ریاست قوه قضائیه حداکثر تا سقف 50% قابل افزایش می باشد.
تبصره 2. به اشخاص مذکور در مواد 18 و 17 در صورت وجود اعتبار با پیشنهاد اداره کل آموزش و موافقت ریاست قوه قضائیه هر سال یک بار پاداشی حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت می گردد.
ماه 20. اداره کل آموزش با موافقت ریاست قوه قضائیه برای هر یک از اشخاص مذکور در مواد 18 و 17 ابلاغ لازم تهیه و صادر خواهد کرد.
ماده 21. به شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت گواهینامه ای با درج امتیاز مکتسبه اعطاء خواهد شد.
تبصره. افراد ممتاز هر دوره به ریاست قوه قضائیه معرفی می شوند.
ماده 22. وزارت دادگستری و اداره های تابعه موظف اند امکانات و تسهیلات لازم از نظر اصلاح تشکیلات، نیروی ا نسانی، بودجه، فضای مناسب آموزشی و سایر خدمات مورد نیاز اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت قضات را برابر اعلام اداره کل آموزش تأمین نمایند.
ماده 23. هریک از قضات مشمول این دستورالعمل لازم است حداقل هر 5 سال در یک دوره آموزش حضوری شرکت نموده و در برنامه های آموزش غیرحضوری نیز فعالیت مستمر داشته باشند در غیر این صورت مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ریاست قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام خواهد شد.
ماده 24. کلیه مسئولین اجرایی و قضایی قوه قضائیه ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل می باشند.
ماده 25. هرگونه تغییر درمفاد این دستورالعمل منوط به موافقت ریاست قوه قضائیه می باشد.
ماده 26. مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر دوره های آموزش ضمن خدمت قضات با اداره کل آموزش می باشد.
این دستورالعمل مشتمل بر 26 ماده و 11 تبصره در تاریخ 1/10/1376 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده و برای کلیه واحدهای قضایی و اجرایی قوه قضائیه وزارت دادگستری و سازمانهای وابسته لازم الاجرا می باشد.
رئیس قوه قضائیهنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :