جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 104812 21/10/1360

وزارت دفاع ملی
ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمانهای مواد غذائی فاسد شدنی شامل انواع گوشت ، انواع سبزیجات اعم از ریشه دار و بی ریشه و صیفی و سایر انواع میوه وتخم مرغ و لبنیات را براساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحده مناقصه گزار به نمایندگی وزیر دفاع ملی و نماینه کمیته صنفی محل و نمایند شهرداری محل ویک معتمدبه انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل میگردد مورد تجدیدنظر قرار داده ونوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولت منظور نماید0
تبصره 1- در مورد قراردادهای منعقده ازتاریخ 1/1/1359 تاتاریخ تصویب این قانون تفاوت حاصله ناشی از نوسانات نرخ هر یک ازاقلام فوق براساس نظر کمیسیون بالا محاسبه و پرداخت خواهد شد0
تبصره 2- تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده و در صورت وجود کسری ، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد0
تبصره 3- آئین نامه اجرائی مناقصه ، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت بوسیله وزارت دفاع ملی تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روزیکشنبه بیست و نهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
------------------------------------------------------
روزنامه رسمی شماره 10778-4/12/1360
شماره 133640 11/11/1360
وزارت دفاع ملی

عطف بنامه شماره 104812 مورخ 21/10/1360 راجع بقانون تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ارتش جمهوری اسلامی ایران ، فتوکپی نامه شماره 1872- ق مورخ 30/10/1360 مجلس شورای اسلامی راجع به اصطلاح تاریخ جلسه مورخ 29/10/1360 مجلس شورای اسلامی که صحیح آن مورخ 29/9/1360 میباشد جهت اصلاح تاریخ مزبور به پیوست ارسال میگردد0
معاون نخست وزیر در امور حقوقی و بارنمائی - احمداشرف اسلامی

جناب آقای تقدیسیان
سرپرست محترم دفتر حقوقی نخست وزیری
عطف بنامه شماره 123724 مورخ 28/10/1360 با تشکر اعلام میدارد:
تاریخ مذکور در ذیل قانون تجدیدنظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصدو شصت صحیح میباشد که در مراسله شماره 1740 مورخ 13/10/60 بعنوان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی خامنه ای ریاست محترم جمهوری ذکر شده است 0
ضمن تقاضای اصلاح خواهشمند است چنانچه برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده است دستور اصلاح فرمایند0
سرپرست اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سیدحسن ناظم زاده

نوع :
قانون
شماره انتشار :
107566
تاریخ تصویب :
1360/10/29
تاریخ ابلاغ :
1360/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :