جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


در اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 که در این آئیننامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، میزان فوق العاده شغل قضات با رعایت ضوابط مقرر در قانون مزبور بشرح زیر تعیین می شود:
1_ فوق العاده شغل قضات برای تمام گروههای هشتگانه موضوع آئیننامه تبصره 5 ماده 14 قانون بمأخذ 50% حقوق مبنا گروه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره. حقوق مبنا عبارت است ازحاصل ضرب عدد مبنا در ضریب حقوق موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 14 قانون.
2_ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده مقرر در بند 1 این آئیننامه به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:
الف _ دادستان نظامی استان _ دادستان عمومی (غیر از تهران) _ رئیس دادگستری شهرستان _ دادستان انقلاب اسلامی استان _ رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل، بمأخذ 10% حقوق مبنا.
ب _ مدیران کل _ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران) _ دادستان نظامی تهران _ رئیس کل دادگستری استان (غیر از تهران) _ رئیس اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به مأخذ 15% حقوق مبنا.
ج _ معاونان رئیس قوه قضائیه و معاون وزیر دادگستری _ رئیس دیوان عدالت اداری _ رئیس سازمان بازرسی کل کشور _ دادستان انتظامی قضات _ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح _ دادستان تهران _ رئیس کل دادگستری استان تهران، به مأخذ (20%) حقوق مبنا.
د _ رئیس دیوان عالی کشور و داستان کل کشور، به مأخذ 25% حقوق مبنا.
3_ مشاغل قضائی از نظر ماهیت وظایف و نوع کار و همچنین شرایط تصدی، تخصصی محسوب می گردد و به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون، ماهانه معادل 25% حقوق مبنا به عنوان فوق العاده تخصص به فوق العاده های بند 1 و 2 این آئیننامه اضافه می شود.
4 و 5 حذف شده اند.
تبصره. قضات شاغل در کارهای اجرایی وزارت دادگستری و سازمانهای تابع آن در صورتی که مزایای شغل مورد تصدی آنها از فوق العاده شغل قضایی گروه مربوط (موضوع این آئیننامه) بیشتر باشد، فقط می توانند از مزایای شغل مورد تصدی خود استفاده کنند.
6_ حذف شده.
معاون اول رئیس جمهور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1370/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :