جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


از تاریخ 1/1/1373 فوق العاده شغل قضات برابر با 150% حقوق مبنای آنان قابل پرداخت است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :