جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


رای شماره : 574 - 15/2/1371

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی مصوب اول مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده که علی الاطلاق شامل هرنوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهرنیزمی شود.بنابر این رای شعبه 29 دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می گردد.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1473/ه 28/2/1371
پرونده وحدت رویه ردیف 71/5 هیئت عمومی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:شعب 21و29دیوان عالی کشوردراستنباط ازبندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 موضوع دعوی زوجه درمطالبه مهریه خوداززوج رویه های مختلف اتخاذوآراء معارض صادرنموده اندکه مستلزم طرح موضوع درهیئت عمومی وحدت رویه برای ایجادوحدت رویه قضائی است جریان پرونده های مزبوروآراءصادره به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 21/16/5366 شعبه 21دیوان عالی کشوربانو معصومه درودی بطرفیت شوهرخودابوالفضل عرب بخواسته مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال مهریه مندرج درنکاحنامه رسمی درشعبه دوم دادگاه حقوقی 2 مشهداقامه دعوی نموده ودادگاه مزبوررسیدگی رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهددانسته وبه استنادبندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 15/10/69راصادرکرده وپرونده رابه دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14دادگاه مدنی خاص مشهدهم درتاریخ 12/11/69به استدلال اینکه خواسته مطالبه طلب است واختلافی درمهرنیست اعلام عدم صلاحیت نموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده برای رسیدگی وحل اختلاف به شعبه 21 دیوان عالی کشورارجاع ورای شعبه مزبوربه این شرح است :رای شماره 23/21 21/1/70حسب مندرجات دادخواست ،خواسته خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال می باشدوچون وجه موردادعادین است وطرفین دراصل مهر اختلافی ندارنددادگاههای حقوقی مرجع رسیدگی هستندلذاباتاییدصلاحیت دادگاه حقوقی 2مشهدحل اختلاف می شودوپرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2مشهداعاده می گردد.
2- بحکایت پرونده کلاسه 1048/70شعبه 29دیوان عالی کشومستقردر مشهدبانوسیمین دخت دعوائی برای مطالبه 79 سکه بهارآزادی مقوم به مبلغ دومیلیون ریال بابت صداقیه مندرج درنکاحنامه رسمی بطرفیت شوهرخود آقای محمدعلی دوستی درشعبه 10دادگاه حقوقی 2مشهدطرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع رادرصلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه مدنی خاص مشهدفرستاده که به شعبه 12دادگاه مدنی خاص مشهدارجاع شده است .این دادگاه هم رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی 2تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرکرده وچون درامر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف درشعبه 29دیوان عالی کشور مستقردرمشهدمطرح گردیده ورای شماره 1132/29-28/11/70 شعبه مزبوربه این شرح صادرشده است :
نظربه اطلاق وعموم بندیک ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلادرصلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرارگرفته است رسیدگی به دعوی وخواسته درصلاحیت این دادگاه بوده فلذاباتائیدقرارعدم صلاحیت صادره ازجانب دادگاه حقوقی 2شعبه دهم مشهدبه صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می گردد.
نظریه :بندیک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358دعوی راجع به مهرراعلی الاطلاق درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده که اعم ازنوع مهر(مهرالمسمی - مهرالمثل - مهرالمتعه )واستحقاق زوجه در مطالبه مقدارمهرمی باشدورسمی بودن سندنکاح نامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص رانفی نمی کند.متن بندیک ماده 3لایحه قانونی مدنی خاص عینانقل می شود. "دعاوی راجع به نکاح وطلاق وفسخ نکاح ومهرونفقه زوجه وسایراشخاص واجب النفقه وحضانت ."
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 15/2/71جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،مبنی بر:"نظر به اینکه بند1ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوی راجع به مهررادرصلاحیت دادگاه مذکورقرارداده ودرموردمطالبه مهریه طرح دعوی شده است ،لذارسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قراردارددرای شعبه 29دیوان عالی کشورتائیدمی شود."
مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 313772/4/1371
13
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
574
تاریخ تصویب :
1371/02/15
تاریخ ابلاغ :
1371/04/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
احوال شخصیه
تخلف انتظامی