جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ 13/12/70 شماره دادنامه 161 کلاسه پرونده 70/199

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربراینکه تصمیمات متخذه ازناحیه هیئتهای 7نفره واگذاری زمین استانهاو همچنین ستادمرکزی هیئتهای واگذاری زمین درزمره تصمیمات واحدهای دولتی تلقی گردیده ومنطبق بربندالف ماده 11قانون دیوان عدالت اداری وبه استنادماده 18قانون دیوان عدالت اداری احکام دیوان درموردی که علیه واحدهای مذکوردربندالف ماده 11صادرگردیده قابل تجدیدنظرشکلی است وبدین ترتیب احکام صادره ازناحیه شعب دیوان علیه تصمیمات هیئتهای یادشده وهمچنین ستادمرکزی قابل تجدیدنظرورسیدگی شکلی درهیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.علیهذادادنامه شماره 1467مورخ 20/9/70 صادره ازهیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برهمین مبناوبراساس انطباق موضوع شکایت بدوی بربندالف ماده 11قانون دیوان عدالت اداری و جوازطرح اعتراض درهیئت مزبوردراینگونه مواردصادرگردیده تایید می گردد.رای صادره به استناد ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/199 23/2/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :دفترهیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازهیئت تجدیدنظر دیوان .
مقدمه :الف - هیئت تجدیدنظردررسیدگی به پرونده کلاسه 70/54موضوع تقاضای تجدیدنظرستادمرکزی هیئت واگذاری زمین نسبت به دادنامه شماره 599-30/10/69صادره ازشعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 15/68/701طی دادنامه 1412-3/9/70چنین رای صادرنموده است نظربه اینکه موضوع شکایت منطبق بابند2ماده 11قانون دیوان عدالت اداری صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرشکلی است فلذاضمن ردتجدیدنظرخواهی اقدامات بعدی به عهده تجدیدنظرخواه است .
ب - هیئت تجدیدنظردررسیدگی به پرونده کلاسه 70/714 موضوع تقاضای تجدیدنظرهیئت واگذاری زمین استان باختران نسبت به دادنامه 369 16/5/70صادره ازشعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 70/163 طی دادنامه 1467-20/9/70چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ازطرف تجدیدنظرخواه هیئت واگذاری زمین استان باختران ایرادموجهی که فسخ دادنامه بدوی راایجاب نمایداقامه وابرازنگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه 369-16/5/70صادره ازشعبه چهاردهم ایرادشکلی به نظرنمی رسدبنابه مجموع مراتب مارالذکردادنامه بدوی تائیدمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371

13
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
161
تاریخ تصویب :
1370/12/13
تاریخ ابلاغ :
1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :