جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 4 کلاسه پرونده 69/146

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به صدور رای مقتضی از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/2/69 در یک موضوع واحدرسیدگی مجددبه موضوع درشعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری درتاریخ متاخر(1/6/69) مجوزی نداشته است .لذا به استناد بند (پ ) ماده 14 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ،رای صادره از شعبه 12 این دیوان بلااثر و منتفی شده اعلام می گردد. این رای بموجب قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 20/1/70 شماره دادنامه 4 کلاسه پرونده 69/146

مرجع رسیدگی :هیئت عممی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/60 موضوع شکایت آقای میرمقصودسیدرسولی بطرفیت :هیئت تجدیدنظربازسازی وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به رای بشرح دادنامه شماره 849-1/6/69 حکم به ردشکایت صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 187 تا188
روزنامه رسمی شماره 13481-3/4/1370
1
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1370/01/20
تاریخ ابلاغ :
1370/04/03
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
فوق العاده مستخدم