جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 25/7/1378باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی 0موضوع نامه شماره 1985ه /ب مورخ 6/5/1377) تصویب نمود:

اساسنامه شرکت عمران وبهسازی شهری -موضوع تصویبنامه شماره 20/53610/ت 17092ه مورخ 23/6/1376به شرح زیراصلاح می شود:
1-درماده (8)اساسنامه عبارت رییس سازمان برنامه وبودجه به عبارت وزیرفرهنگ وارشاداسلامی تغییرمی یابد.
2-بند(ح )ماده (14)اساسنامه به شرح زیراصلاح می شود:
ح -جابجایی اقلام هزینه تاده درصد(10%)مشروط برآنکه اولااین اختیار به موجب احکام قانونی خاص یاتبصره های قانون بودجه سالیانه به مراجع دیگری واگذارنشده باشدودرثانی درجمع کل هزینه های شرکت تغییری حاصل نشود.
3-عبارت ذیل به قسمت اخیربند(د)ماده (16)اساسنامه اضافه می شود: چکهای شرکت بارعایت ماده (76)قانون محاسبات عمژمی کشور-مصوب 1366 بایدبه امضای ذی حساب شرکت یامقام مجازازطرف اونیزبرسد.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
15932
تاریخ تصویب :
1378/07/25
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :