جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


وزرای عضوکمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 27/5/1378 بنابه پیشنهادشماره 3929//42/4/1مورخ 10/3/1378وزارت کشوروبا رعایت تصویب نامه شماره 5453/ت 21162ه مورخ 13/2/1378وبه استناد مواد(13)و(4)قانون تعارف وضوابط تقسیمالت کشوری -مصوب 1362-و تبصره (5)الحاقی به ماده اخیرالذکر-مصوب 1371-تصویب نمودند:

1-روستای گوراب زرمیخ مرکزبخش میزاکوچک جنگلی ازتوابع شهرستان صومعه سرادراستان گیلان به شهرتبدیل وبه عنوان شهرگوراب زرمیخ شناخته شود.
2-روستای دیلمان مرکزبخش دیلمان ازتوابع شهرستان سیاهک دراستان گیلان به شهرتبدیل وبه عنوان شهردیلمان شناخته شود.
محدوده این شهرهابراساس تبصره یک ماده (4)قانون فوق الذکرتعیین خواهدشد.
این تصویبنامه درتاریخ 20/7/1378به تاییدمقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15923
تاریخ تصویب :
1378/05/27
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :