جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


وزرای عضوکمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 27/5/1378 بنابه پیشنهادشماره 60/42/4/1مورخ 14/1/1378وزارت کشوروبارعایت تصویبنامه شماره 5453/ت 21162ه مورخ 13/2/1378وبه استنادمواد (13)و(4)قانون تعارف وضوابطتقسیمات کشوری -مصوب 1362-وتبصره (5)الحاقی به ماده اخیرالذکر-مصوب 1371-تصویب نمودند:

روستای لیکک مرکزبخش بهمئی شهرستان دهدشت دراستان کهکلویه و بویراحمدبه شهرتبدیل وبه عنوان شهرلیکک شناخته شود.
محدوده این شهرهابراساس تبصره یک ماده (4)قانون مذکورتعیین خواهدشد.
این تصویبنامه درتاریخ 20/7/1378به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15932
تاریخ تصویب :
1378/05/27
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :